Moss kommune

Skoleskyss i grunnskolen

Dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger 2 km for 1.trinnselever og 4 km for 2. - 10. trinn får man automatisk skyss og trenger ikke søke om skoleskyss. 

Dersom skoleveien ikke overstiger henholdsvis 2 km eller 4 km kan man likevel ha krav på skyss og kan søke dersom: 

Skoleveien er farlig eller vanskelig, eller eleven har midlertidig eller varig skade / sykdom eller funksjonsnedsettelse

Farlig eller vanskelig skolevei


Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv. 

For å få rett til gratis skoleskyss må det være en særlig risiko. Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.    

Elever og foreldre skal bli informert om retten til skyss av skolen, men de må selv søke om skyss. Det er kommunen som ansvaret for skyss, og søknad skal sendes til kommunen via søknadsskjema. Søknaden skal gjelde den konkrete eleven, og ikke en gruppe elever.

Søknadskjema  

For alle gjelder følgende

Reisefølge
Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen. 

Delt bosted
Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene. 
Foresatte tar direkte kontakt med skolen for søknad om skyss ved delt omsorg.
Her gjelder samme kilometeravstand som for alle andre elever: 

  • 1. trinn - mer enn 2 km
  • 2.-10. trinn - mer enn 4 km

For å ha rett til gratis skyss uten søknad, må elevene ha følgende avstand til skolen

  • 1. trinn – mer enn 2 km
  • 2.–10. trinn – mer enn 4 km

Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. Hvis det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren.

Korteste vei gjelder både offentlig og privat vei. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei. For eksempel om det er mulig å komme seg frem på en sti. 

Eleven har ikke nødvendigvis rett på skyss fra hjemmet, og må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for skyss. 

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen, og det er fylkeskommunens måling og måleinstrumenter som gjelder. 

Rett til gratis skyss ved midlertidig eller varig skade/sykdom eller funksjonsnedsettelse

Elever med midlertidig eller varig skade / sykdom eller funksjonsnedsettelse, som har behov, har rett til gratis skyss:

  • mellom hjem og skole
  • til og fra skolefritidsordningen
  • dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Ved behov for skyss ved midlertidig eller varig skade/sykdom eller funksjonsnedsettelse skal skolen kontaktes direkte.
Her finner du skjema for legeattest som Østfold Kollektivtrafikk ønsker benyttet når du søker på grunnlag av skade/sykdom/funksjonsnedsettelse.