Moss kommune

6. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 6. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 6. Trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Leseforståelse

 

Eleven møter og benytter ulike læringsstrategier i undervisningen i alle fag

 • Eleven kan og benytter læringsstrategiene for trinnet

Eleven har rutiner for å justere egen leseforståelse

 • Eleven vet hva han/hun gjør når han/hun ikke forstår innholdet i en tekst, f.eks. finne forklaring på sentrale ord og uttrykk, lage illustrasjon/skjema, lese på nytt, etc.

Eleven kan lese sammensatte tekster på en funksjonell måte

 • Eleven forstår og lærer av tekster som blir brukt i undervisningen på trinnet, og som inneholder f.eks. illustrasjoner, grafer, tabeller, fotnoter, etc.

Eleven kan følge en skriftlig instruksjon uten illustrasjoner

 • Eleven kan gjennomføre praktiske oppgaver på bakgrunn av skriftlig instruksjon, f.eks. matoppskrifter, bygging, montering, etc.

Leseteknikk

 

Eleven har automatisert avkoding

 • Eleven leser utvalgte ord fra fagene og trinnet uten nøling.
 • Eleven deler ordkjeder enkelt og hurtig.
 • Eleven finner «ord i ord» uten vansker.

Eleven kan ulike lesestrategier

 • Eleven legger en plan og velger strategi i tråd med trinnets planer.

Eleven kan lese høyt med flyt

 • Eleven har innlevelse og kan variere muntlige virkemidler som toneleie, volum, tempo, tonefall og pauser når han/hun leser kjente tekster.
 • Eleven retter på seg selv ved feillesing.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven deltar i lesestimulerende tiltak

 • Eleven deltar aktivt og viser leselyst under lesestimulerende tiltak som lesetimer, lesekonkurranser og intensive leseperioder.
 • Eleven kan gjøre greie for litteratur han/hun har lest.

Eleven leser litteratur som er tilpasset eget nivå

 • Eleven velger skjønnlitterære bøker tilpasset sitt nivå.
 • Eleven er bevisst på egen leseferdighet.

Eleven opplever høytlesing daglig

 • Eleven møter høytlesing av litteratur, lytter aktivt og viser at han/hun forstår handlingen.

Eleven bruker biblioteket ukentlig

 • Eleven kan forklare hvorfor han/hun velger ulike bøker i ulike sammenhenger, både skjønnlitteratur og faglitteratur.

Informasjonskompetanse

 

Eleven skal kunne utforske og bruke digitale informasjonskanaler og andre medier på en målrettet måte

 • Eleven kan foreta hensiktsmessige søk i skolens bibliotekkatalog via web søk.
 • Eleven kan søke og lese treffliste i eksterne databaser som f.eks. Rygge og Moss bibliotek.
 • Eleven kan søke og velge ut egnet informasjon fra fagbøker i tilknytning til et tema.
 • Eleven nyttiggjør seg digitale ordbøker.
 • Eleven kan foreta effektive og hensiktsmessige søk på Internett ved bruk av ulike søkestrategier som f.eks. frasesøk, avgrensing til bilder eller sider på norsk.
 • Eleven kan lese strukturen i en URL.
 • Eleven kan lese oppbyggingen til en treffliste på nettet.
 • Eleven vet hva en kilde er og grunnleggende prinsipper for kildekritikk som relevans og pålitelighet.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)