Moss kommune

Moss kommune trenger flere utleieboliger

Moss kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se: Veiviseren.no

Boligene

Moss kommune har nå behov for tilvising til 30 – 50 utleieboliger for personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er for tiden stort behov for gode familieboliger. Disse ønskes i etablerte bomiljøer i hele kommunen. I hovedsak er alle type leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger.

Moss kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Det henvises også til kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se: www.husbanken.no, eller last ned: Veileder for Husbankens grunnlån (PDF, 912 kB)
 

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.   All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.


For 2023 gjelder følgende tidsfrister:

  • 10.02.2023
  • 10.06.2023
  • 10.10.2023

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med

Moss kommune, boligsosial avdeling v/ avdelingsleder Hans Nilsson – telefon: 969 45 113, e-post: hans.olaf.nilsson@moss.kommune.no