Moss kommune

Prioritering av vaksiner til helsepersonell i Moss

Vi søker anslag over målgruppen helsepersonell som arbeider i Moss kommune, men som ikke er ansatt i kommunen.

Kartlegging

Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og de regionale helseforetakene har bidratt i arbeidet med å få frem nasjonale prioriteringskriterier for hvilke helsepersonell som bør prioriteres først. Lokalt samarbeider kommuneoverlegen med ledelsen i kartlegging og prioritering av helsepersonell opp mot de nasjonale kriteriene.

 

For å kunne beregne fremtidig vaksinebehov kartlegges også helsepersonell som arbeider i pasientnært arbeid (behandling eller pleie) i Moss kommune, men som ikke er ansatt i kommunen. Med helsepersonell henvises det til Lov om helsepersonell § 48. Fastleger er allerede kartlagt.

 

Kriterier for prioritering

Kommunene har fra uke 2 kunnet bruke opptil 20% av vaksinene til vaksinering av helsepersonell, etter streng prioritering basert på følgende kriterier fra FHI:

  1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
  2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.
  3. Økt smitterisiko for uoppdagete, smittede pasienter.
  4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Hver klinikk/kontor bes fylle ut melde inn antall og type helsepersonell ved å benytte skjema under:

 

Kartleggingsskjema

Prioriteringsrekkefølge helsepersonell

Vaksineringen av helsepersonell er godt i gang og mange venter på tur. Vi har utarbeidet en liste som viser hvordan de ulike helsepersonellgruppene vil bli prioritert fremover. Listen er laget ut fra prioriteringsveilederen vi har fått fra Folkehelseinstituttet.

Vi jobber oss nedover listen, men vær obs på at vi ikke kan vaksinere alle på samme avdeling på én gang. Det betyr at vi vil vaksinere personell innen flere av gruppene samtidig. Men endelig er vi i gang, så nå er det bare å håpe at vi får så mange doser at vi får fortgang i vaksineringen. 
 
Helsepersonellgrupper i prioritert rekkefølge:
Smittevernkontoret (dvs. våre to vaksinekoordinatorer)
Syke-/vernepleiere ved PGH
Sykepleiere og leger ved legevakt
Fastleger, LIS1-leger og helsesekretærer
Sykehjemsleger
Rygge militærleir: sykepleiere og leger
Syke-/vernepleiere ved HBT
Syke-/vernepleiere ved sykehjem 
Syke-/vernepleiere ved omsorgsboliger for eldre
Annet personell ved PGH
Annet personell ved HBT
Kommuneoverlege
Personell testsenter
Annet personell ved sykehjem
Annet personell ved omsorgsboliger for eldre
Syke-/vernepleiere ved samlokaliserte boliger
Vaksinatører ved vaksinasjonssenteret
Personell smittesporing
Annet personell ved samlokaliserte boliger
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Ergo-/fysioterapeuter PGH
Jordmødre
HBT praktisk bistand 
Helsesykepleiere ved helsestasjon
Personell skolehelsetjeneste
Dagtjenester rus og psykisk helse
Kreftkoordinator, RPH, Friskliv, demenskoordinator, rehab. i hjemmet
Saksbehandlere (helsepersonell) ved HOF
Helsepersonell ved aktivitetssenter
Tannleger og annet tannhelsepersonell
Privatpraktiserende fysioterapeuter
Naprapater, osteopater, kiropraktorer
 
Forkortelser:
PGH: Peer Gynt helsehus
HBT: hjemmebaserte tjenester
RPH: rask psykisk helsehjelp
HOF: helse- og omsorgsforvaltningen
LIS1-leger: leger i spesialiseringens første del; tidligere kalt turnusleger