Planlegger du å bygge garasje, uteplass, veranda, terrasse, lysthus eller andre små byggverk nå i sommer?

Det er mange som ønsker å benytte våren og sommeren på å byggeprosjekter hjemme. Byggesaksavdelingen ønsker å minne om at kommunale planer, kan legge begrensninger på hva som er mulig å bygge på eiendommen din. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig.

Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hvilket regelverk som gjelder for tiltaket/byggverket du planlegger, og gå inn på kommunens plankart for å sjekke bestemmelser som gjelder for din eiendom i relevante planer. Plankartet finner du på denne linken:  https://kommunekart.com/klient/moss/arealplan

Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen om du har spørsmål utover den informasjonen du finner på kommunens nettsider. Vi har åpent for generell veiledning mandag - onsdag og fredag mellom klokken 10 - 14 og mellom klokken 12 - 14 på torsdager. Vi er også tilgjengelig for generelle spørsmål på e-post: byarkitekten@moss.kommune.no

Byggesaksavdelingen vil i fremover gjennomføre befaringer i Moss for å se på tiltak som oppføres og vil i den sammenheng ta kontakt med eiere av tiltak som ikke er søkt om på forhånd og be om en redegjørelse for arbeidene som gjøres.

Hvilke regler gjelder for meg?

Som tidligere nevnt er det slik at ulike områder i kommunen har ulike bestemmelser for blant annet hva og hvor mye som kan bygges pr. eiendom. Det er også fremdeles litt ulike bestemmelser om eiendommen din ligger i gamle Rygge eller gamle Moss kommune. Det er derfor viktig å sjekke hvilke planbestemmelser som gjelder for din eiendom i kommunens plankart: https://kommunekart.com/klient/moss/arealplan

Generelle regler om hva du kan bygge selv uten å søke finner du på: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/, du må likevel sjekke om det ligger begrensninger i bestemmelsene for din eiendom i kommunale planer.

Nedenfor kan du finne veiledning til noen av de byggetiltakene vi mottar flest spørsmål om.

Garasje

I hele nye Moss kommune er det egne bestemmelser for oppføring av garasje i strandsonen . I områder for fritidsbebyggelse og LNF tillates ikke oppføring av garasje. Det er også en forutsetning at plasseringen av garasje ikke kommer i konflikt med allétrær, siktlinjer og andre trafikksikkerhetshensyn. 

Ligger eiendommen din i gamle Moss kommune:

Maksimal størrelse og høyde på garasje er ofte bestemt i reguleringsplan eller kommuneplan. I reguleringsplanen er det også beskrevet om du kan bygge frittliggende garasje eller om garasjen må bygges som tilbygg til boligen din. Der det er angitt utnyttelsesgrad for eiendommen må du påse at du holder deg innenfor denne.
Generelt for hele gamle Moss kommune er at gesimshøyde på garasje ikke kan være høyere enn 2,5 meter.

Skal du bygge en garasje uten å søke må den ligge 1 meter fra nabogrense og minst 5 meter fra eiendomsgrense mot vei dersom du skal kjøre direkte inn i garasjen fra veien (åpning vinkelrett på vei). Om du plasserer garasjen parallelt med veien må den minst ligge 1 meter fra eiendomsgrense mot vei. Mønehøyden på garasjen kan ikke være over 4 meter. Vi minner om at reguleringsplan og/eller kommuneplan kan ha andre bestemmelser for garasje.

Ligger eiendommen din i gamle Rygge kommune:

Maksimal størrelse og høyde på garasje er ofte bestemt i reguleringsplan eller kommuneplan. Der det er angitt utnyttelsesgrad for eiendommen må du påse at du holder deg innenfor denne.
Skal du bygge en uten å søke må garasje må den ligge minst 1 meter fra nabogrense og minst 5 meter fra eiendomsgrense mot vei dersom du skal kjøre direkte inn i garasjen fra veien (åpning vinkelrett på vei). Om du plasseres garasjen parallelt med veien må den minst ligge 1,5 meter fra eiendomsgrense mot vei. Mønehøyden på garasjen kan ikke være over 4 meter og gesimshøyde kan ikke være mer enn 3 meter. Vi minner om at reguleringsplan og/eller kommuneplan kan ha andre bestemmelser for garasje.

Terrasse

Terrasse er et utegulv (platting) som ikke ligger høyere enn 0,5 m over bakken. Dette er ikke søknadspliktig å bygge i boligområder. Avstandsreglene til nabo gjelder ikke, men vi anbefaler å snakke med naboen før du bygger helt inn til grensen.
Du kan ikke bygge plattinger uten å søke i strandsonen, LNF-områder eller fritidsboligområder.

Veranda

Veranda er oftest bygget som et tilbygg til boligen din, slik at du kan gå rett ut på verandaen fra huset ditt.

Generelle bestemmelser for bygging av veranda


Ikke søknadspliktig veranda:

Om du skal bygge en veranda under 15 m2, som ligger mer enn 0,5 meter over bakken, kan du gjøre dette uten å søke. Verandaen må ligge mer enn 4 meter fra nabogrense. Verandaen må være understøttet. Du kan ikke bygge en veranda uten å søke i strandsonen, LNF-områder eller fritidsboligområder.
 

Søknadspliktig veranda:

Om du skal bygge en veranda større enn 15 m2, men under 50 m2, der hele eller deler av den ligger mer enn 0,5 m over bakken, må du søke. Verandaen må ligger minst 4 meter fra eiendomsgrense.
Du kan ikke bygge veranda uten å søke i strandsonen, LNF-områder eller fritidsboligområder.

 

Oppgradering av veranda:

Om du bytter utforming på rekkverket på verandaen, f.eks fra tremateriale til glass, vil dette være en fasadeendring som ofte krever søknad. Dersom du bytter ut et trerekkverk med et annen type trerekkverk, f.eks fra stående planker til liggende spilerekkverk vil husets karakter stort sett opprettholdes og ikke være søknadspliktig. Er du usikker på om endringen medfører en fasadeendring, ta kontakt med byggesaksavdelingen. 
 

Hvordan søker jeg?