Moss kommune

Ny kunnskap om kvikkleire i Moss

Mange mossinger har kontakta kommunen etter leirskredet på Gjerdrum. Her er informasjonen som formannskapet fikk i dag 19. januar.


Vi vet at mange er opptatt av kvikkleire i forbindelse med jernbaneutbyggingen. Det er gjort en rekke undersøkelser av grunnen i den prosessen. Dette har også har bidratt til ny kunnskap om kvikkleire-forholdene andre steder i Moss.  

Klikk for stort bilde Det er staten ved Bane NOR som er utbygger av jernbanen, og sammen med entreprenøren MossIA ble det våren 2019 enighet om flere hundre nye borepunkter for å få bedre oversikt over grunnforholdene langs den nye jernbanetraseen. Det er Norges geotekniske institutt (NGI) som har gjennomført grunnundersøkelsene.

Resultatene av de boringene gjorde at det ble bestemt ytterligere boringer, inkludert borepunkter i sentrum bestilt av Moss kommune, for å få en oppdatert vurdering av områdestabiliteten. 

- Rapporten fra Bane NOR er ikke ferdig ennå, men vi ønsker likevel å gå med de funnene som ble gjort i sentrum nå fordi befolkningen har et behov for å få vite hvordan situasjonen er, sier ordfører Hanne Tollerud. 

Nytt kvikkleireområde avdekket i Moss sentrum

Høsten 2020 har politisk og administrativ ledelse i Moss kommune hatt møter med Bane Nor og blitt orientert om framdriften i arbeidet.  

- I disse møtene har vi fått informasjon om at grunnforholdene i Moss er mer utfordrende enn først antatt og at det er avdekket et større kvikkeleireområde i Moss sentrum, og det tar vi på det aller største alvor, sier ordfører Tollerud. 

Området hvor det er avdekket kvikkleire omfatter sentrum, fra Moss kirke, langs Dronningensgate og Th. Petersonsgate ned til Mosseelva og sundet.

Tilfredsstillende stabilitet i sentrum 

Tallene fra undersøkelsene som er gjort viser at stabiliteten i kvikkleiresonen i Moss sentrum er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig med stabilitetsforbedrende tiltak i denne sonen for å ivareta områdestabiliteten. 

Selv om rapporten konkluderer med at det ikke er nødvendig å foreta stabilitetsforbedrende tiltak vil det bli foreslått restriksjoner på byggeaktiviteter i området. Det må alltid tas hensyn til grunnforholdene ved grave- og byggearbeider. 

Sonen er foreslått tatt inn som hensynssone, fare for kvikkleireskred, i forslag til kommuneplanens arealdel. Det betyr at det ikke vil tillatt med tiltak som kan svekke områdestabiliteten.

Ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller på feil måte, for eksempel ved graving i bunnen eller oppfylling på toppen av en ustabil skråning. Vær derfor varsom og kontakt fagkyndig foretak/person for hjelp før du starter med slike arbeider.  

Utfordrende innenfor reguleringsområdet til jernbanen

Moss kommune har også blitt orientert av Bane NOR underveis i arbeidet at det innenfor reguleringsområdet til jernbanen har blitt avdekket at Bane NOR må gjøre ytterligere tiltak for å ivareta områdestabiliteten. 

Innenfor faresonen Moss Havn som omfatter området mellom Melløs, Kleberget, Moss havn og Kransen er faregraden er vurdert til middels. Bane NOR har vært tydelig på at jernbaneprosjektet i seg selv ikke gjør grunnstabiliteten verre. Tvert imot vil sikringstiltakene som nå vil bli gjennomført gjøre byen tryggere. 

- De dårlige grunnforholdene i området er jo der uavhengig av jernbaneprosjektet, men fordi det pågår en utbygging, så har vi nå bedre kunnskap om situasjonen og kvikkleireforekomster i Moss, sier ordføreren. 

Jernbaneutbyggingen blir gjennomført 

 

Hvordan funnene som er avdekket i Moss havn vil påvirke selve jernbaneutbyggingen kommer Bane Nor redegjøre for når rapporten med anbefalinger om tiltak er endelig ferdigstilt. Men det som er sikkert er at jernbaneprosjektet skal gjennomføres. 

Hvis alt går etter planen så vil rapporten og tiltakene bli kommunisert i slutten av uke fire. 

- Vi vet at det i etterkant av det tragiske som skjedde på Gjerdrum 30.desember, er det bekymringer knyttet til kvikkleire. Moss kommune vil derfor i samarbeid med Bane Nor sørge for god informasjon og dialog  knyttet til jernbaneområdet og kvikkleire, sier ordføreren.

Torunn Årset, som er direktør for kommunalområde plan, miljø og teknikk, orienterte 19.januar 2021 formannskapet om kvikkleire i Moss. Torunn Årsets orientering. (PDF, 135 kB)