Moss kommune

Informasjon om overføringen av skatteoppkreverne til eksterne parter

Flere eksterne samarbeidspartnere og interessenter om skatteoppkreveroverføringen har mottatt et brev med følgende informasjon om overføringen av skatteoppkreverne. 

Generell informasjon og informasjon om Altinn

 

Mottakere

Regnskap Norge

Den Norske Revisorforening

Brønnøysundsregistrene

Statens Kartverk

Advokatforeningen

Konkursrådet

Juristforbundet

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Fylkesmennene

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Direktoratet for økonomistyring

 

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Henvendelser via Altinn
Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Postadressen til Skatteetaten er som før: postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Kontakt
For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

 

Generell informasjon, informasjon om Altinn og informasjon om stopp i konkursberamminger og rettsmøter

Mottakere

Tingrettene

Domstolsadministrasjonen

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Stans i konkursberamminger og rettsmøter
For å legge til rette for overføring av oppgavene, vil det være nødvendig med en pause i noen aktiviteter i perioden før og etter 1. november.

Tingrettene har ulik praksis for berammelser av konkursbegjæringer – alt fra en til fire uker frem i tid. For å unngå å ha en lang periode hvor vi ikke sender konkursbegjæringer, anmoder vi nå alle tingretter om at det ikke berammes konkurssaker og andre rettsmøter i ukene 44 og 45 (26. oktober til 8. november).

Henvendelser via Altinn
Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Postadressen til Skatteetaten er som før: postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Kontakt
For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

 

Presisering sendt ut senere på dagen:
Vi viser til e-post om overføring av skatteoppkrevere til Skatteetaten.
Vi understreker at stans i beramminger av konkurssaker og andre rettsmøter kun gjelder for saker dere mottar fra skatteoppkrever/kemner i kommunen. Saker fra Skatteetaten om f eks merverdiavgiftskrav og annet skal behandles som normalt.

Generell informasjon, informasjon om Altinn og informasjon om overføring av gjeldsordninger

Mottakere

Politidirektoratet

Politidistriktene

 

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Henvendelser via Altinn
Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.

Postadressen til Skatteetaten er som før: postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Overføring av gjeldsordninger
Gjeldsordninger hos skatteoppkrever/kemner i kommunen blir fra 1. november 2020 overført til Skatteetaten. Nytt kontonummer for innbetaling blir tilgjengelig på Skatteetaten.no fra 1. november. 

 

Kontakt
For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

 

Generell informasjon og informasjon om garantier

Mottakere

Finans Norge

 

 

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Garantier
Skatteetaten vil fra 01.11.2020 vil opptre som innkrevingsmyndighet/partsrepresentant. Krav etter allerede eksisterende garantidokumenter vil etter 01.11.2020 bli fremsatt av Skatteetaten. Innholdet i garantiene forblir uendret. Eventuelle henvendelser må etter samme dato rettes til Skatteetaten.

 

Kontakt
For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

 

Generell informasjon

Mottakere

Eiendom Norge

Spekter

Virke

NHO

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Arbeidsbevegelsens arbeidsgiverforening

Byggenæringens landsforening

Norsk takst

Sjømatbedriftene

SMB Norge (dinbedrift)

Norges Bondelag

Fiskarlaget

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Energi Norge

Økonomiforbundet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forening

Norsk Arkivråd

Ligningsutvalget

Norges Intern Revisorforening

Næringslivets avgiftforum

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

Finansieringsselskapenes forening

Infotjenester

Forbrukerrådet

Skattebetalerforeningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Datatilsynet

Arbeidstilsynet

Finanstilsynet

Mattilsynet

Arkivverket

Statistisk sentralbyrå

Riksrevisjonen

Oslo Byfogdembete

Tolldirektoratet

Statens sivilrettsforvaltning

Altinn

Sametinget

Pensjonskasseforeningen

Statens pensjonskasse

KLP

 

Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Kontakt
For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt. Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. Vi har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.

Kilde: Skatteetaten