Moss kommune

Har din virksomhet fettutskiller?

Dersom din virksomhet har installert fettutskiller, så må du nå selv inngå avtale med et firma som kan gjennomføre tømming av denne og dokumentere dette. Endringen trådte i kraft 1.1.2020.

Kommunen administrerte tidligere tømmeordningen for fettutskillere installert i kommunen. Blant annet innhentet kommunen tilbud fra leverandør og bestilte regelmessig tømming av utskillerne. Ordningen ble gjennomført til selvkost og var hjemlet i tidligere lokal forskrift. Denne forskriften ble opphevet 1.1.2020 og er erstattet av ny lokal forskrift som regulerer påslipp til kommunalt avløpsnett. 

Gjeldende forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Moss kommune.

Hva betyr dette for din virksomhet:

  • Dere må selv inngå en fast tømmeavtale med et firma for regelmessig tømming tilpasset deres fettutskiller.
  • Det er ikke lenger kommunen som administrerer tømmingen.

Krav til dokumentasjon på gjennomført tømming:

  • Det skal føres driftsjournal for anlegget og opplysninger om dato for hver tømming og hvem som utførte tømmingen skal føres inn i journalen.
  • Hver tømming skal dokumenteres i egen rapport og skal sendes kommunen senest 14 dager fra rapporten foreligger.
  • Kommunen kan i tillegg be om at dere sender inn årsrapport med deres egenvurdering av anlegger.

Tilsyn:

Det vil etterhvert også bli aktuelt for kommunen å gjennomføre tilsyn med påslipp fra virksomheter med installerte fettutskillere.