Informasjon til dere som mottar mat eller ønsker å bestille mat fra avdeling Mat og service i Moss kommune. Det er gjort noen endringer i kontaktinformasjonen på hjemmesidene våre.

Kaldere temperaturer gjør vi flytter koronatesting innendørs fra tirsdag 2.desember. Testingen vil fortsatt foregå på Moss lufthavn Rygge.

Det er bevilget ytterligere 1 milliard kroner til krisepakke for frivilligheten, og ordningen utvidet til å gjelde arrangementer frem til 31. desember 2020. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Fra tirsdag 1. desember kl. 09:00 stenges et kjørefelt i Helgerødgata på grunn av anleggsarbeid, arbeidet kan pågå til og med onsdag 2.12.2020.

Trafikken fra Jeløy må følge skiltet omkjøring, trafikken til Jeløya kan fortsatt følge Helgerødgaten, men må skifte fil forbi anleggsområdet.

Som et føre var prinsipp er det i dag sendt ut kokevarsel på drikkevannet til berørte beboere i Utgjerdsveien. Kokevarselet opphørte lørdag 28.11.2020, alle berørte beboere er varslet fra kommunens varslingstjeneste via SMS eller talebeskjed.

Fra Mosseskogen og til Kilsbakken finnes i dag en av de mest intakte delene av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Kristiania og Svinesund. Moss kommune gjør nå et arbeid for å heve standarden på strekningen slik at det igjen blir god fremkommelighet for turgåere og andre, spesielt på partier der det er fuktig og det i perioder står vann.

 Vi er i oppstarten av en ny frivillighetsstrategi i Moss, og trenger innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte. . Her finner du informasjon om tidligere frivillighetsmeldinger/handlingsplaner for Moss kommunes frivillighetspolitikk.

MKEiendom skal flytte kraftledningen som går gjennom uteområdene på Nøkkeland skole og frem til Nesparken. Dette vil frigjøre arealer til bygging av en svømmehall på skolen og til utvikling av eiendommer langs Osloveien.

Status: nettpartner har gjennomført prøvegravinger 11.11.2020 og 12.11.2020 ved punktene M18 og 50, M12 og M44, og M38, se kart under. Alle grunneiere er informert.

  

 

 

 I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 44,2 millioner kroner til tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn»

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommuner, bl.a. Moss og utvalgte bydeler i Oslo.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til tiltak som har som formål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.