Moss kommune

Behov for rustjenester

Rustjenesten gir tjenester til personer med et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo selvstendig, ivareta egenomsorg og redusere misbruk av alkohol og / eller rusmidler. Vi kan dekke behov for individuell oppfølging og samtaler, koordinering av ansvarsgrupper og bidra til utarbeidelse av individuell plan (IP), oppfølging av samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten og bistand i kontakt med andre offentlige instanser. 

 

Kontaktinformasjon

Vakttelefon avdeling rus og psykisk helse:
På hverdager fra 08:00 til 15:30 -  404 36 601

Vakttelefon ved koronasmitte i rusmiljøet. 
Informasjon og bistand i forbindelse med isolasjon og smittehåndtering
Ring vakttelefon på dagtid eller betjent telefon: 15:30 - 23:00 hverdager/14:00 - 23:00 helg
969 48 397

Vakttelefon ved koronasmitte i rusmiljøet. 

Informasjon og bistand i forbindelse med isolasjon og smittehåndtering

Betjent telefon: 15:30 - 23:00 hverdager/14:00 - 23:00 helg
969 48 397

På hverdag fra: 08:00 - 15:30, benytt vakttelefon404 36 601 

 

Oversikt over hva vi kan bidra med
Rustjenesten bistår personer med et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo selvstendig, ivareta egenomsorg og redusere misbruk av alkohol og / eller rusmidler. 

  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Delta og lede ansvarsgrupper ved behov
  • Bidra til å utarbeide en Individuell plan for deg
  • Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal bidra til å dekke dine behov for egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål med et mål om at du på sikt skal bli mest mulig selvstendig.
  • Administrering av medisiner
  • Aktivitetstilbud
  • Døgnkontinuerlige tjenester i egne tilrettelagte boliger


Målgruppe:
Personer med et rusmisbruk av et slikt omfang at det er behov for rustjenester og personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Pris:
Tjenesten er gratis

Søknad og saksbehandling:
Søknad om rustjeneste behandles ved helse- og omsorgsforvaltningen. Søknad kan komme fra personen selv, fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Hvordan du kan søke eller klage