Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2021

Klikk for stort bilde I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 44,2 millioner kroner til tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn»

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommuner, bl.a. Moss og utvalgte bydeler i Oslo.

Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år i utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen. Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret på søknadstidspunktet.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd. 
  • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd kan kun bli innvilget for ett år av gangen.

 


Nettside for tilskuddsordningen:
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser