TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Personer med ulike sårbarheter som funksjonsnedsettelser, høy alder, utviklingshemming, rusproblemer, manglende oppholdstillatelse, og sykdom kan være ekstra risikoutsatte for vold og overgrep. TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre denne type overgrep. Du kan selv ta kontakt dersom du er utsatt, eller du kan melde din bekymring på vegne av andre.

Meldingen tas imot av Krisesenteret i Moss, og vurderes av et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens m.m.). TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde, og Våler deltar i. Prosjektet i Mosseregionen koordineres fra Krisesenteret.

Ta kontakt med tryggest ved å ringe 69 25 05 50 eller les mer om TryggEst her

 

Her kan du melde bekymring til TryggEst.

Les mer om de ulike hjelpetilbudene i Mosseregionen.