Rus og kriminalitetsforebygging i Moss - SLT

 

 

Sammen om rus- og kriminalitetsforebygging

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Målgruppen er barn og ungdom 10-25 år.

Målet med SLT-arbeidet er å forebygge kriminalitet blant ungdom. Dette gjør vi ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, fremme inkludering, samordne tiltak for ungdom i risikosone, skape møteplasser for ungdom, drive holdningsarbeid og gi informasjon til ungdom om aktuelle temaer.

Hvem jobber med rus- og kriminalitetsforebygging i Moss?

Styringsgruppen for SLT er politirådet i Moss, som består av ordfører, rådmann, kommunalsjefene, SLT-koordinator, politistasjonssjef, nærpolitisjef og forebyggende politi. Det er i tillegg opprettet grupper på koordinerende (ledere) og utøvende (de som jobber med barn og ungdom) nivå. Gruppene på koordinerende og utøvende nivå består av ansatte fra politi, helsesykepleiertjenesten, skole, bolig og integrering, NAV, barnevern, konfliktrådet og oppfølgingstjenesten (fylkeskommunal). I tillegg kan aktører fra næringsliv, frivilligheten og relevante fagpersoner inviteres til å delta på møter. Gruppene på koordinerende og utøvende nivå ledes av kommunens SLT-koordinator. Koordinatoren har ansvar for å koordinere de som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge, og være pådriver for felles problemforståelse og samordning av tiltak.

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å:

  • satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid.
  • analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår.
  • sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet.
  •  lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid skjer når politiet og kommune samordner sin innsats og sine ressurser.

Her kan du lese mer om:

KoRus-Øst -Tidlig innsats

Kriminalitetsforebygging

Utveier