Moss kommune

Brøyting og strøing

Kommunens ansvar:

Brøyting og strøing av kommunale veier, parkeringsplasser, kommunale eiendommer, fortau og gang- og sykkelveier er Moss kommunes ansvar og utføres av kommunens veidriftsavdeling og eksterne aktører.
 

Vegvesenets ansvar:

Innenfor kommunegrensen går det også fylkesveier. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvar for brøyting, strøing og bort kjøring av snø.

Privat ansvar:

Private veier driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien i henhold til Veglova paragraf 54. De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholdsplikt på fortauene.

Eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn har plikt til å rydde fortauet for snø utenfor eiendommen, se politivedtektene. Det er ikke tillatt å legge snø og is fra eiendommen slik at det er til ulempe for ferdsel på offentlig sted.

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Hvem eier veien:

kartet til Statens vegvesen. Fylkesveier er oransje eller mørke gule, mens kommunale og private veier er lyse gule. Hvis du trykker på en vei står det fv for fylkesvei, kv for kommunalvei eller pv for privat vei.

Kommunens retningslinjer for vintervedlikehold:

Det kommunale brøytemannskapene kalles ut så fort snøen har en dybde på 8 til 10 cm.
Veinettet skal være brøytet senest 24 timer etter avsluttet snøfall.

Etter snøfall og brøyting skal snø hauger og brøytekanter så snart som mulig ryddes og kjøres vekk. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau langs skoleveier blir prioritert.

Ønsker du kontakt med oss:

I kommunes åpningstid kan du ta kontakt med kommunetorget på telefon: 69 24 80 00, utenfor åpningstid kan du benytte deg av vår vakttelefon for veivedlikehold: 950 84 750

Feil og mangler på riks- og fylkesveier kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175. Få mer informasjon på nettsidene til Statens vegvesen.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.