Moss kommune

Vedtatt detaljreguleringsplan for Ryggeveien 353A

Plan, bygg og teknisk vedtok 1.12.2020 å ta klage på vedtatt reguleringsplan for Ryggeveien 353A til følge. 

Klagen fra Viken fylkeskommune omhandlet reguleringsbestemmelse 2.4 som åpnet for at garasje, bod og lignende kunne bygges utenfor byggegrensen mot fylkesvei 118.

Ordlyden i bestemmelsen er nå endret til: "Bygninger skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Garasje, bod og lignende, kan plasseres utenfor byggegrensen, unntatt mot Ryggeveien/fylkesvei 118."
Øvrige plandokumenter er uendret. 

Saken ble tatt til orientering som referatsak av kommunestyret i møte 17.12.2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Stian Berge på tlf 94017068 eller stian.berge@moss.kommune.no

Plandokumenter, med reviderte bestemmelser:

Plandokumenter
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse Ryggeveien 353A

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse Ryggeveien 353A.pdf
Plankart Ryggeveien 353A

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Ryggeveien 353A.pdf
Reguleringsbestemmelser Ryggeveien 353A

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Ryggeveien 353A.pdf

Andre relevante dokumenter:

Andre relevante dokumenter
Tittel Publisert Type
Vedtak kst 17.9 Ryggeveien 353A

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak kst 17.9 Ryggeveien 353A.pdf
Klagebehandling PBT

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Klagebehandling PBT.pdf