Moss kommune

Moss kommune starter forhandling om utbyggingsavtale for områdeplan Sjøhagen 2 med Sjøhagen brygge AS

Formålet med utbyggingsavtaler er å sikre plan, herunder finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og inngått avtale vil bli kunngjort.  

Det vises for øvrig til kommunens forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen, vedtatt av Moss kommunestyre 6. november 2019 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 17-2. 

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for områdeplan Sjøhagen 2 mellom Moss kommune og Sjøhagen Brygge 2 AS, org. nr. 925809187 

Spørsmål eller innspill kan rettes til:   

Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no