Kvartalet Høydaveien – Triovingveien - Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram

Spir arkitekter varsler, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, at det settes i gang planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning av kvartalet Høydaveien –Triovingveien. Samtidig legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.

Frist for innspill til planarbeidet er 07. mai 2020

Formålet med planen å regulere til boliger med tilhørende uteoppholdsareal, fellesfunksjoner, samt noe strøkstjenende virksomhet som forretning, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting m.m. Alternativer som skal utredes er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Det varsles også om oppstart av oppheving av følgende reguleringsplaner der de overlappes av ny plan, jfr. Pbl. § 12-14:

 • Plan nr. 352      
  Områderegulering Del av Høyden - Varnaveien – Melløs (26.05.2014).
 • Plan nr. 361      
  Detaljregulering for Rosenvinge park (område 1) (15.06.2015).
 • Plan nr. 392      
  Detaljregulering for Lilleeng (område 2) (09.10.2018).
 • Plan nr. M78    
  Detaljregulering for Rv. 118 Rundkjøring Høyden (04.03.1993).

Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jfr. Pbl. § 17 - 4. 

Varslet planområde fremgår av vedlagt kartutsnitt, og planprogrammet ligger tilgjengelig via link nedenfor. For ytterligere opplysninger, se planinitiativ, mulighetsstudie og referat fra oppstartsmøte. Plandokumentene er vedlagt i denne kunngjøringen, men kan også sees på Kommunetorget i Dronningensgate 15.

Har du merknader eller spørsmål til planarbeidet?

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 07. mai 2020 til:
Spir arkitekter AS, PB. 18, 3119 Tønsberg eller epost post@spir.no

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til:
E-post: kristian@spir.no
Telefon: 950 44 063

Vedlagte dokumenter:

Varsel om oppstart
Tittel Publisert Type
Brev

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev.pdf
Høydakvartalet Mulighetsstudie

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høydakvartalet Mulighetsstudie.pdf
Kvartalet Høydaveien Triovingveien Planprogram 100320 (002)

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvartalet Høydaveien Triovingveien Planprogram 100320 (002).pdf
Planavgrensning

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensning.pdf
Planinitiativ

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ.pdf
Referat fra oppstartsmøte

17.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøte.pdf