Kunngjøring: Inngåelse av utbyggingsavtaler - forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningslovens §17-2

Den 6.11.2019 vedtok Moss kommunestyre forutsigbarhetsvedtak for inngåelse av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven §17-2.

I Moss kommune forutsettes det å inngå utbyggingsavtale for utbyggingsområder som gjelder planer og prosjekter med en utbygging på mer enn 20 boliger/boenheter, næringsbygg eller offentlige institusjoner på mer enn 2000 kvadratmeter (m2).

For prosjekter med mindre enn 20 boliger/boenheter eller næringsbygg og offentlige institusjoner mindre enn 2000 kvadratmeter (m2), skal behovet for utbyggingsavtaler vurderes i hvert tilfelle. I de tilfeller der prosjektet forutsetter arbeid på offentlig infrastruktur, eller offentlig infrastruktur opparbeides og siden skal overtas for drift og vedlikehold, vil det høyst sannsynlig være behov for en utbyggingsavtale.
Følgende kommunale dokumenter gir særlig e føringer for en utbyggingsavtale:

  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Reguleringsplaner
  • Bebyggelsesplaner
  • Økonomiplaner/budsjetter
  • De til enhver tid vedtatte kommunale tekniske standarder til infrastruktur. Dette inkluderer blant annet VA-norm, vegnorm og belysningsnorm.

Les mer om kommunens behandling i saksutredningen. (PDF, 454 kB)