Moss kommune

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nøkkeland nord

Kommunestyret vedtok 21.09.21 detaljreguleringsplanen for Nøkkeland nord, og opphevet deler av gammel reguleringsplan Nøkkeland nord fra 1988 som berøres av ny plan. Planen legger til rette for å bygge boliger.

Klagefrist er 25.10.2021

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger i kjede samt leilighetsbygg på 2 etasjer med tilhørende arealer til lek, uteoppholdsarealer og parkering på terreng.
Bebyggelsen vil bli plassert i 3 rekker som går nord-syd, ca. 18 enheter. De to vestligste rekkene er tenkt bebygget som kjedete eneboliger, og den østligste rekken er tenkt som leilighetsbygg.
Planområdet er på 7,7 daa, ligger vestvendt med gode solforhold. Tiltakshaver er MBM Eiendom.
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan:

Vedtatt plan
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse Nøkkeland Nord

28.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdatere planbeskrivelse (565366).pdf
Plankart Nøkkeland nord

28.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdaterte plankart Nøkkeland nord (564969).pdf
Plan bestemmelser Nøkkeland nord

28.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210811_Nøkkeland nord_bestemmelser (570236).pdf
Saksutredning og sluttbehandling Nøkkeland nord

28.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan Nøkkeland nord sluttbehandling (604515).pdf

Klagerett på vedtatt plan:

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner, osv. Klagefrist er 25.10.2021.

Eventuell klage sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no

Spørsmål til planen:

Har du spørsmål til den vedtatte planen, kan du ta kontakt med Anne Walland Roer på e-post: anne.roer@moss.kommune.no eller på telefon: 940 12 175