Moss kommune

Kulpeveien 40 detaljreguleringsplan - Offentlig ettersyn av detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2

Plan, bygg og teknisk- utvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Kulpeveien 40 - detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2 ut på høring/offentlig ettersyn.

Du kan komme med innspill til planen. Høringsperioden er fra 15.2.2021 til 29.3.2021.
Det legges opp til parallell behandling av plan og byggesak for felt BAH1.

Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse i to felt, med høyder som varierer fra tre til fem etasjer. Byggene gir rom for anslagsvis 120 boliger til sammen, samt en næringsandel begrenset oppad til 500m2. Maksimal utnyttelse er 1350m2 BYA i felt BAH1 og 2250m2 BYA i felt BAH2. Planforslaget rommer torg, gangvei langs sjøen og uteoppholdsarealer. 

Plandokumentene er tilgjengelige i nedenfor på denne siden, men kan også sees på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Har du merknader eller innspill til planforslaget:

Hvis du har merknader og innspill til planen kan du sende dette til kommunen på e-post til post@moss.kommune.no eller til Moss kommune, PB 175, 1501 Moss.
Merknader må påføres planens navn og PlanID 432.
Frist for innspill er 29.3.2021

Har du spørsmål til planforslaget:

Har du spørsmål om planforslaget, så ta kontakt med plansaksbehandler Mariann Dalseth, mariann.dalseth@moss.kommune.no, tlf 474 87 705.  

Plandokumenter:

Plandokumenter
Tittel Publisert Type
Plankart - Kulpeveien 40

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan0104431_Sj¢hagen Brygge 2_PLANKART (382468).pdf
Reguleringsbestemmelser - Kulpeveien 40

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210202_Sj¢hagen Brygge 2_Kambo_ delfelt BAH1og BAH2 m_fl _regbest (382477).pdf
Saksutredning - planforslag Kulpeveien 40

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planforslag til førstegangsbehandling - Sjøhagen brygge 2 - detaljregulering felt BAH1 og del av felt BAH 2 (376042).pdf
Planbeskrivelse - Kulpeveien 40

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210202_Sj¢hagen Brygge 2_Kambo_delfelt BAH1 og BAH2 m.fl_PLANBESKRIVELSE (382476).pdf
Forslagsstillers redegjørelse

17.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210202_F¢lgebrev_h¢ring og offentlig ettersyn (382473).pdf
Forslagstillers kommentarer til saksfremlegg

17.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210119_SJ¥HAGEN BRYGGE 2_DETALJREGULERING_ KOMMENTARER TIL SAKSFREMLEGG (382472).pdf

Illustrasjoner til planforslaget:

Illustrasjoner
Tittel Publisert Type
A90-03 FJERNVIRKNING FRA SJØ (382471)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-03 FJERNVIRKNING FRA SJ¥ (382471).pdf
210202_Skisse forslag justering av bredder turdrag (382474)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 210202_Skisse forslag justering av bredder turdrag (382474).pdf
A10-04 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 (382491)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-04 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 (382491).pdf
A10-03 SITUASJONSPLAN 1_1000 (382489)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-03 SITUASJONSPLAN 1_1000 (382489).pdf
A41-01 SITUASJONSOPPRISS (382492)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A41-01 SITUASJONSOPPRISS (382492).pdf
A10-02 SITUASJONSPLAN 1_2000 (382490)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-02 SITUASJONSPLAN 1_2000 (382490).pdf
A90-01 ILLUSTRASJON FUGLEPERSPEKTIV (382469)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-01 ILLUSTRASJON FUGLEPERSPEKTIV (382469).pdf
A40-01 SITUASJONSSNITT (382493)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A40-01 SITUASJONSSNITT (382493).pdf
A10-05 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 KVARTALSLEKEPLASS (382494)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10-05 SOL VÅRJEVNDØGN KL. 15_00 KVARTALSLEKEPLASS (382494).pdf
A90-02 ILLUSTRASJON FRA TORGET (382470)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A90-02 ILLUSTRASJON FRA TORGET (382470).pdf

Andre vedlegg til planforslaget:

Andre vedlegg
Tittel Publisert Type
Vedlegg 3_2 - sjekkliste - kapittel 2.8 geoteknisk prosjekteringsrapport (284534)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3_2 - sjekkliste - kapittel 2.8 geoteknisk prosjekteringsrapport (284534).pdf
200615_Referat fra oppstartsm¢te (284516)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 200615_Referat fra oppstartsm¢te (284516).pdf
Vedlegg 2_2 - kart (284539)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2_2 - kart (284539).pdf
Vedlegg 4 - notat - Kulpeveien - støyvurdering - Rambøll (284535)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - notat - Kulpeveien - støyvurdering - Rambøll (284535).pdf
Vedlegg 6 - notat - trafikkvurderinger Kambo (284537)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - notat - trafikkvurderinger Kambo (284537).pdf
Vedlegg 5 - rapport - Sjøhagen brygge - klimaberegninger (284536)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - rapport - Sjøhagen brygge - klimaberegninger (284536).pdf
Vedlegg 3_1 - geoteknisk notat forprosjektering - Sjøhagen brygge - BAH1 (284540)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3_1 - geoteknisk notat forprosjektering - Sjøhagen brygge - BAH1 (284540).pdf
Vedlegg 1 - rapport Sjøhagen brygge - Multiconsult (284547)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - rapport Sjøhagen brygge - Multiconsult (284547).pdf
Vedlegg 8 - ROS - analyse for Kambo - delfelt BAH1 og BAH2 (284613)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - ROS - analyse for Kambo - delfelt BAH1 og BAH2 (284613).pdf
Vedlegg 7 - vurdering av lokal luftkvalitet (284538)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - vurdering av lokal luftkvalitet (284538).pdf
Vedlegg 2_1 - rapport - Kulpeveien 23 Kambo - miljøteknisk grunnundersøkelse (284541)

16.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2_1 - rapport - Kulpeveien 23 Kambo - miljøteknisk grunnundersøkelse (284541).pdf