Forslag til detaljregulering for Ryggeveien 353  Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 15.02.2020.

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Ryggeveien 353 i møte den 16. nov 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

«Forslag til detaljregulering for Ryggeveien 353 legges ut på høring og til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

  • Reguleringsbestemmelse § 28.d og e fjernes. 
  • Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at eksisterende innkjøring fra Ryggeveien stenges før rivnings- og byggearbeider igangsettes. 
  • Det må gjøres en overordnet vurdering av grunnforholdene som innarbeides i plandokumentene.»

Østavind har på vegne av Herde Eiendom AS fremmet forslag til detaljreguleringsplan for Ryggeveien 353. Planområdet er ca. 1,1 daa og ligger sentralt i Halmstad. Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt bygg med blandet bruksformål. Det er planlagt kontor i underetasjen, forretningsarealer eller kontor i 1. etasje og boliger i øverste etasje.
Uttalelser kan sendes skriftlig til nye Moss kommune innen 15.02.2020.
E-post: post@moss.kommune.no
Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss

Alle dokumenter:

Ryggeveien 353
Tittel Publisert Type
Geoteknisk notat

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk notat.pdf
Planbeskrivelse

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Plankart

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser Ryggeveien 353 (002)

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Ryggeveien 353 (002).pdf
ROS

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS.pdf
Samlet saksframstilling

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksframstilling.pdf
Støyrapport

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyrapport.pdf