Forslag til detaljregulering for Kirkealléen. Høringsfrist 15.02.2020

Plan- og miljøutvalget behandlet forslag til detaljregulering for Kirkealléen i møte den 3. des 2019, og det ble fattet følgende vedtak:

«PMU legger detaljregulering for Kirkealléen ut til offentlig ettersyn, med følgende tillegg:

  • Krav om at riksantikvaren må frigi automatisk fredete fornminner før igangsetting av anleggsarbeidene må innarbeides i rekkefølgebestemmelsene.
  • Det forutsettes at berørt matjord skal flyttes. Bestemmelse om plan for håndtering av matjorda må sikres som rekkefølgekrav.»

Kirkealléen i Rygge har i lang tid vært moden for reetablering. Høsten 2017 ble den gamle alléen fjernet av sikkerhetshensyn. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for etablering av ny kirkeallé langs fv. 1066 og avgrenses i vest i krysset hvor fv. 1066 møter fv. 1068 og avsluttes i øst før Prestegården og kirkegården. I tillegg skal det reguleres til VA-anlegg langs strekningen.

Uttalelser kan sendes skriftlig til nye Moss kommune innen 15.02.2020.
E-post: post@moss.kommune.no
Postadresse: Postboks 175, 1501 Moss

Alle dokumenter:

Kirkealleen
Tittel Publisert Type
Fagnotat jordvern

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotat jordvern.pdf
Fagnotet kulturmiljø

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagnotet kulturmiljø.pdf
KUvurdering

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KUvurdering.pdf
Landskapskisse

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landskapskisse.pdf
Planbeskrivelse

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser.pdf
Plankart 1

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 1.pdf
Plankart 2

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart 2.pdf
ROS

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS.pdf
Samlet saksframstilling

09.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksframstilling.pdf