Moss kommune

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 02.10.2020 til 13.11.2020.

Formålet med retningslinjene er å nedfelle og tydeliggjøre Moss kommunes alkoholpolitikk. Retningslinjene inkluderer blant annet vilkår for å kunne inneha bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Moss kommune, og vil ha innvirkning på aktørene i utelivsbransjen og befolkningen generelt.

Vi oppfordrer alle berørte parter til å lese høringsversjonen og komme med innspill innen fristen. Innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no

Høringsfrist 03.10.2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2020-2024 (høringsversjon) (PDF, 308 kB)

Moss kommune skal starte et medvirkningsråd for ungdom med oppstart september 2020.
Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommers interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Da bør du søke om å få være med i det nye medvirkningsrådet for ungdom.

 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.


Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs behandling. Kommunestyret har vedtatt endringer i plandokumentene, og det er vedtatt å legge planen ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 18. september 2020.

Planforslaget kan leses her og er lagt ut på Kommunetorget. Det vil også være åpne dager på Kommunetorget med kommuneplanens arealdel 8. august og 12. september fra 11-15. Aktuelle innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no.

Forslag til ny kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv i Moss 2020-2032 er i kommunestyrets møte 11.06.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Målet med å utarbeide en kommunedelplan for Moss kommune er å samle kommunen på tvers av sektorer, organisasjoner og fagmiljø. Det skal utvikles en felles forståelse og retning i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å løse levekårsutfordringer i kommunen.
 
Hovedmålet for planen er «I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring».
 
Frist for høringsinnspill til planen er 01.10.2020.
 
 
 
 

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Kommunestyret vedtok 07.05.2020 detaljreguleringsplanen for Mossehallen. Planen legger til rette for utvidelse av Mossehallens svømmeanlegg.

 

Planavdelingen har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Flyplassveien 55. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 12.6.2020.

Arkitekturverket AS har varslet oppstart av planarbeid for Nøkkeland Nord om etablering av småhusbebyggelse i form av kjede-/rekkehus og leiligheter. Som hovedadkomst benyttes veien Nøkkeland terasse. Du kan komme med innspill til forslaget. Det blir ikke en ny nabovarsling i byggesaken, dersom planen blir detlajert nok til å benytte muligheten for parallell behandling av plan- og byggesaken (PBL §21-3 femte ledd).

Frist for innspill er 15. mai.

Mangfoldige Moss - slik har vi det

Kommunen skal etter Lov om folkehelsearbeid (§ 5) ha oversikt over folkehelse og levekår i befolkningen

Et oversiktsdokument over folkehelsa i nye Moss, sett i lys av «gamle» Moss og Rygge, er nå behandlet i kommunestyret.