Høringer og kunngjøringer

forslag til detaljregulering legges ut for offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10. Du kan komme med innspill og merknader til planforslaget innen 10.4.2020.

Forslag til ny kommunedelplan for klima for Moss 2020-2030 er i formannskapets møte 30.01.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe oss med omstillingen til lavutslippssamfunnet og gjelder både for kommuneorganisasjonen og Mossesamfunnet.

Frist for høringsinnspill til planen er 20.03.2020.

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. Moss kommune må utarbeide nye politivedtekter etter at tidligere Moss og Rygge kommune ble sammenslått fra 01.01.20. 

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §17-4

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven

Offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §17-4