Utvalg for plan, bygg og teknisk vedtok 06. oktober endring av detaljreguleringsplanen for kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfi-kvartalet).

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 02.10.2020 til 13.11.2020.

Kommunestyret vedtok 17. september detaljreguleringsplanen for Thorbjørnsrød gård. Planen legger tilrette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12

Kommunestyret har i møte 17. september fastsatt planprogram for kvartalet Høydaveien – Triovingveien.

Formålet med retningslinjene er å nedfelle og tydeliggjøre Moss kommunes alkoholpolitikk. Retningslinjene inkluderer blant annet vilkår for å kunne inneha bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Moss kommune, og vil ha innvirkning på aktørene i utelivsbransjen og befolkningen generelt.

Vi oppfordrer alle berørte parter til å lese høringsversjonen og komme med innspill innen fristen. Innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no

Høringsfrist 03.10.2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2020-2024 (høringsversjon) (PDF, 308 kB)

Moss kommune skal starte et medvirkningsråd for ungdom med oppstart september 2020.
Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommers interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Da bør du søke om å få være med i det nye medvirkningsrådet for ungdom.

 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.


Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs behandling. Kommunestyret har vedtatt endringer i plandokumentene, og det er vedtatt å legge planen ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 18. september 2020.

Planforslaget kan leses her og er lagt ut på Kommunetorget. Det vil også være åpne dager på Kommunetorget med kommuneplanens arealdel 8. august og 12. september fra 11-15. Aktuelle innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no.

Forslag til ny kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv i Moss 2020-2032 er i kommunestyrets møte 11.06.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Målet med å utarbeide en kommunedelplan for Moss kommune er å samle kommunen på tvers av sektorer, organisasjoner og fagmiljø. Det skal utvikles en felles forståelse og retning i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å løse levekårsutfordringer i kommunen.
 
Hovedmålet for planen er «I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring».
 
Frist for høringsinnspill til planen er 01.10.2020.
 
 
 
 

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Kommunestyret vedtok 07.05.2020 detaljreguleringsplanen for Mossehallen. Planen legger til rette for utvidelse av Mossehallens svømmeanlegg.