Høringer og kunngjøringer

Detaljregulering for Bråtengata 64 1/830 og 66 1/832 - detaljregulering er lagt ut til offentlig ettersyn, iht pbl § 12-10.
Du kan komme med innspill til planen. Ny frist for innspill er 1.5.2020

Spir arkitekter varsler, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, at det settes i gang planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning av kvartalet Høydaveien –Triovingveien. Samtidig legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.

Frist for innspill til planarbeidet er 07. mai 2020

 

Mangfoldige Moss - slik har vi det

Kommunen skal etter Lov om folkehelsearbeid (§ 5) ha oversikt over folkehelse og levekår i befolkningen

Et oversiktsdokument over folkehelsa i nye Moss, sett i lys av «gamle» Moss og Rygge, er nå behandlet i kommunestyret.

 

 

forslag til detaljregulering legges ut for offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10. Du kan komme med innspill og merknader til planforslaget innen 10.4.2020.

Forslag til ny kommunedelplan for klima for Moss 2020-2030 er i formannskapets møte 30.01.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe oss med omstillingen til lavutslippssamfunnet og gjelder både for kommuneorganisasjonen og Mossesamfunnet.

Frist for høringsinnspill til planen er 20.03.2020.

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. Moss kommune må utarbeide nye politivedtekter etter at tidligere Moss og Rygge kommune ble sammenslått fra 01.01.20.