Moss kommune

Plan, bygg og teknisk vedtok 1.12.2020 å ta klage på vedtatt reguleringsplan for Ryggeveien 353A til følge. 

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 Detaljregulering for Bråtengata 64 1/830 og 66 1/832 med planID 406.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage innen 1.2.2021

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 Detaljregulering med navn Kirkealleen 199/18. 

Plan, bygg og teknisk- utvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Kongens gate 17 mfl- Sterudkvartalet ut på høring/offentlig ettersyn.
Du kan komme med innspill til planen. Høringsperioden er fra 21.12.2020 til 12.02.2021.

Detaljregulering for Nøkkeland nord (planID 430) legges ut til offentlig ettersyn, iht PBL § 12-10. Høringsperioden er fra 11.12.2020 til 29.01.2021.

Plan, Bygg og teknisk har vedtatt å legge plan for detaljregulering av Nøkkeland nord ut på høring. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 29.1.2021

Moss kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for Moss, 2020-2024. Formannskapet har vedtatt at forslag til planstrategi for Moss skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.
 

Innspill til planstrategien bes innsendt til: post@moss.kommune.no innen 22. januar 2021.

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.


Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 7 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021-2024 ut på offentlig høring. Høringsfristen er 11. desember 2020 kl. 1500.

Moss kommune sender på høring sak om endring i organisering av arbeidsgiveransvaret i BPA ordninger i Moss kommune. Bakgrunnen for at saken sendes på høring er vedtak i politisk utvalg for Helse og mestring den 6. oktober 2020. 

Formannskapet vedtok 8.10.2020 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for Høyda, samt å legge planprogram for planen ut på høring.
 
Planen vil omfatte det sentrale handels- og næringsområdet på Høyda, samt omkringliggende boligområder og målpunkter. Planen skal legge til rette for en videreutvikling av Høyda som en bydel med et variert lokaltilbud og gode og attraktive bomiljøer. Den skal gi langsiktige føringer for overordnede strukturer innenfor trafikk, grønt og uteoppholdsarealer, bebyggelse og formålsfordeling.

Dagens kommunedelplan for Høyda er i utakt med ønsket utvikling, og videreføres ikke. 
Planprogram ligger også tilgjengelig for gjennomsyn på Kommunetorget.
Lørdag 7.november kl. 10-14 har vi åpen dag på Bylab/Kommunetorget, dersom du har spørsmål.
 
Frist for innspill er mandag 14.desember