Moss kommune

Formannskapet vedtok 8.06.2021 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold, samt å legge planprogram for planen ut på høring. Planens hovedmålsetting er å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfoldet skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak.
 

Kommunestyret besluttet å fjerne tilbudet om kommunal brøyting på private veier i tidligere Rygge kommune fra vintersesongen 2021/2022.  I den forbindelse har vi fått mange henvendelser om om hvordan grunneiere skal organisere seg for å ivareta sin private vei og adkomst.

Siden dette er nytt for mange vil vi arrangere digitalt kurs for alle som ønsker å vite mer om dette den 24.juni kl. 16.
Vi håper kurset "private veier- ansvar, samarbeid og hva er egentlig et veilag?" kan være nyttig for deg som har spørsmål knyttet til dette temaet.
Velkommen! 

I 2020 varslet Moss kommune oppstart av detaljreguleringsplanlegging for Tigerplassen. Arbeidet med detaljreguleringsplanen har avdekket behov for et større planområde, og det varsles derfor oppstart av detaljreguleringsplan for et utvidet planområde med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8.
Planområdet det nå varsels oppstart for vises med rød stiplet linje i kartet i lenken nedenfor. 

Arkitekturverket AS har varslet oppstart av detaljregulering for Kilsbakken 8.

Moss kommune har utarbeidet et forslag til strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021 – 2024. Strategiplanen er forankret og utledet fra kommunens overordnede planverk. Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og foreninger, organisasjoner, interessegrupper og ulike fagmiljøer til å komme med innspill til høringsutkastet.

Kommunedelplan for klima er vedtatt i Kommunestyret den 16.02.2021.

"I Moss tar vi nødvendige grep for å redusere direkte klimagassutslipp med 60 % innen 2030 (referanseår 2016)" er det overordnede målet i planen. Dette målet følges opp med delmål og strategier. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel og skal være styrende for de prioriteringer som iverksettes gjennom øknomi- og handlingsplaner i kommunen.

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag til planprosessen.

Kommunedelplan for levekår og livskvalitet er vedtatt i Kommunestyret 16.02.2021.

“I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring” er det overordnede målet i planen. Dette målet følges opp med delmål, strategier og tiltak. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og skal være styrende for de prioriteringer som iverksettes gjennom økonomi- og handlingsplaner i kommunen.

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag til planprosessen.

Kommunestyret vedtok 23.03.2021 planprogram for kommunedelplan for Høyda, Moss.

 

Planprogrammet har vært på høring, samtidig som det ble varselet oppstart av planarbeidet, 23.10.2020 – 14.12.2020, og er justert på bakgrunn av innspill.

 

 

Kommunestyret i Moss vedtok kommuneplanens arealdel for Moss 2021-2032 i møte 

23. mars 2021 sak 27/21.

 

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Planen er også tilgjengelig digitalt i kommunens kartinnsyn og planregister.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan er endelig og kan ikke påklages.

 

Vi takker for alle bidrag i planprosessen.

Planstrategi for Moss 2020-2024

 

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for Moss 2020-2024 i møte 23. Mars 2021.  Dette er den første planstrategien for Moss som en ny kommune. Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss.