Moss kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for hensetting Moss, ved Gon i Moss kommune. Bane NOR er forslagstiller og Rambøll Norge AS er planfaglig rådgiver.  

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for detaljregulering hensetting Moss, alternativ Gon. 

Frist for innspill er 6.10.2021
 

Moss kommune ved avdeling Landbruk organiserer kommunalt ettersøk- og fallvilthåndtering for Moss og Råde kommuner.

Som oppdragstaker i den kommunale ettersøk- og fallvilttjenesten vil oppdrag i hovedsak bestå av ettersøk og ivaretakelse av dødt og skadet vilt etter kommunal instruks. Andre relaterte oppgaver må påregnes etter behov. 

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø har i møte den 2.6.2021 vedtatt å legge forslag til parkeringsstrategi for Moss ut på høring.

Moss kommune ønsker å invitere innbyggere, næringsliv og andre til å komme med innspill til strategien og i forbindelse med at det skal utarbeides et handlingsprogram som oppfølging av strategiene. Innspillene merkes «Høring parkeringsstrategi», og sendes post@moss.kommune, eller Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss.


Frist for høringsinnspill er 31. august 2021.
 

Formannskapet vedtok 8.06.2021 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold, samt å legge planprogram for planen ut på høring. Planens hovedmålsetting er å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfoldet skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak.
 

Kommunedelplan for klima er vedtatt i Kommunestyret den 16.02.2021.

"I Moss tar vi nødvendige grep for å redusere direkte klimagassutslipp med 60 % innen 2030 (referanseår 2016)" er det overordnede målet i planen. Dette målet følges opp med delmål og strategier. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel og skal være styrende for de prioriteringer som iverksettes gjennom øknomi- og handlingsplaner i kommunen.

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag til planprosessen.

Kommunedelplan for levekår og livskvalitet er vedtatt i Kommunestyret 16.02.2021.

“I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring” er det overordnede målet i planen. Dette målet følges opp med delmål, strategier og tiltak. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og skal være styrende for de prioriteringer som iverksettes gjennom økonomi- og handlingsplaner i kommunen.

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag til planprosessen.

Kommunestyret vedtok 23.03.2021 planprogram for kommunedelplan for Høyda, Moss.

 

Planprogrammet har vært på høring, samtidig som det ble varselet oppstart av planarbeidet, 23.10.2020 – 14.12.2020, og er justert på bakgrunn av innspill.

 

 

Kommunestyret i Moss vedtok kommuneplanens arealdel for Moss 2021-2032 i møte 

23. mars 2021 sak 27/21.

 

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Planen er også tilgjengelig digitalt i kommunens kartinnsyn og planregister.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan er endelig og kan ikke påklages.

 

Vi takker for alle bidrag i planprosessen.

Planstrategi for Moss 2020-2024

 

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for Moss 2020-2024 i møte 23. Mars 2021.  Dette er den første planstrategien for Moss som en ny kommune. Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss.