Areal og infrastruktur

Arealplaner finnes på forskjellige nivå. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner har ikke de samme reglene rundt medvirkning, høring/offentlig ettersyn og klageadgang som områdeplaner og detaljreguleringer. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdeplaner utarbeides i utgangspunktet av kommunens administrasjon, mens detaljreguleringer i stor grad er initiert av private grunneiere. Alle arealplaner skal legges ut til høring/offentlig ettersyn og vedtas i politiske møter. Du finner arealplanene i Moss kommune i vår kartløsning. Hvis du vet hva planen de vil finne heter, kan du også lete den opp i listene.

Kommunen må også legge planer for å ivareta infrastruktur som vei og ledninger for vann og avløp. Det finnes også planer for hvordan vi skal møte etterspørselen for bolig, og for hvordan kommunens egne bygg skal ivaretas. 

Arealplaner

 
 

Boligbyggeprogram for Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde, Våler)

Hovedplan for vann og avløp (Moss)

Hovedplan for vann og avløp (Rygge)

Saneringsplan for avløp (Rygge)

Utbedringsplan eiendom (Rygge)