Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og organisasjoner, interessegrupper, sektorer og ulike fagmiljø til å komme med innspill til høringsutkastet

Klikk for stort bilde

Forslag til ny kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv i Moss 2020-2032 er i kommunestyrets møte 11.06.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.

Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og organisasjoner, interessegrupper, sektorer og ulike fagmiljø til å komme med innspill til høringsutkastet.

Formålet med planen
Målet med å utarbeide en kommunedelplan for Moss kommune er å samle kommunen på tvers av sektorer, lag, organisasjoner, innbyggere og fagmiljø. Det skal utvikles en felles forståelse og retning i det forebyggende arbeidet for å løse levekårsutfordringer i kommunen.

FNs 17 bærekraftsmål vil væreførende i utarbeidelsen av planen. I tillegg vil kultur som bærende i steds- og byutviklingen bli vektlagt. SSB sin definisjon av livskvalitet og gode levekår vil være sentrale. Disse variablene er bolig og nærmiljø, politiske ressurser, sosiale relasjoner, arbeid og utdanning, arbeidsmiljø, trygghet, livskvalitet, økonomi, helse og fritid.

Frist for å komme med innspill er 1.oktober 2020.
Når høringsperioden er avsluttet vil innspillene bli behandlet administrativt og oversendt til politisk behandling.

Høringsinnspill kan sendes til Moss kommune:
e-post til post@moss.kommune.no eller til Pb 175, 1501 Moss.»