• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Stimuleringstilskudd Moss 2020

Gruppe

Informasjon

§ 1. Formål   
Tilskuddsordningen skal bidra til realisering av prosjekter som i 2018-2020 knyttes til feiring av Moss byjubileum og Rygge middelalderkirke, samt markering av sammenslåingen mellom Moss og Rygge kommuner. Ordningen skal bidra til økt aktivitet og engasjement frem mot og i selve jubileumsåret.  
Prosjektene skal bidra til å bygge felles identitet og kultur i nye Moss kommune, basert på verdiene likestilling, inkludering, mangfold og bærekraft.

  
§ 2. Virkeområde   
Retningslinjene har sitt virkeområde i Moss og Rygge kommuner og gjelder behandling av søknader om tilskudd til prosjekter i 2018, 2019 og 2020.   
§ 3. Økonomiske rammer   
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av vedtak i Moss og Rygge kommuner.

   
§ 4. Vilkår for tilskudd   
Det kan gis tilskudd og/eller underskuddsgaranti til foreninger, lag, organisasjoner, institusjoner, virksomheter, grupper og enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre prosjekter, konkrete tiltak, aktivitet eller arrangement. Ordningen gjelder både amatører og profesjonelle aktører.   
Det gis i prinsippet ikke tilskudd til:   
a) Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.   
b) Prosjekter eller arrangement som skal gjennomføres første gang etter 2020.   
c) Kostnader til reise og opphold i inn- og utland for tiltak som ikke finner sted i Moss eller Rygge.   
d) Politiske partier, religiøse aktiviteter, tiltak som har en utpreget kommersiell karakter, tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed, organisasjoner som har til hensikt å fremme medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser.

   
 § 5. Kunngjøring og søknadsfrist   
Tilskuddsordningen har to søknadsfrister: 1. mai 2018 og 1. mars 2019. Søknadsbeløp er inntil 100 000. Ordningen med søknadsfrister kunngjøres på nett og i lokale aviser.

   
§ 6. Krav til søknaden   
Søknaden skal være skriftlig og det skal benyttes Moss kommunes elektroniske søknadsskjema.   
Søknaden skal inneholde følgende:   
a) Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, målgruppe, sted og dato/periode for gjennomføringen.   
b) Informasjon om den som står ansvarlig for prosjektet og oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.   
c) Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder eventuelle billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.   
d) Dersom tiltaket gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre tilskuddsmottakere enn søker, skal dette opplyses.   
 
Dokumentasjonen skal være vedlagt søknaden og være sendt inn innen søknadsfristene.

   
§ 7. Behandling av søknader   
Ved behandling av søknader vektlegges tiltak som fremmer ordningens formål, jf.

 § 1. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjenes kriterier og vilkår. Ved vurderingen vil følgende tiltak prioriteres:   
- Tiltak som samsvarer med jubileenes og markeringenes mål og verdier.   
- Tiltak som bidrar til et inkluderende, mangfoldig og variert innhold/program.   
- Tiltak som styrker nye Moss identitet og attraktivitet.  
- Tiltak som har varige effekter i et langsiktig perspektiv.   
- Tiltak som involverer flere samarbeidspartnere.  
  
Tilskudd og/eller underskuddsgaranti på inntil kr 100 000 kan innvilges med inntil 50 % av tiltakets totalbudsjett. Resterende 50 % kan være egeninnsats eller midler fra andre tilskuddsordninger/sponsorer.  Søknaden behandles av jubileumsprosjektet etter anbefalinger fra jubileumskomiteen og i etterkant av utløpt frist.

   
§ 8. Vilkår for tildeling av tilskudd   
a) For innvilget tilskudd og/eller underskuddsgaranti skal det fremkomme tydelig i annonsering eller ved annen kunngjøringsform at tiltaket er støttet av Moss2020. Den visuelle profilen til Moss2020 skal benyttes uansett tildelt beløp.   
b) Moss2020 skal gis tilbakemelding dersom det inntrer forhold som innebærer vesentlige endringer i forhold til de forutsetningene som fremgår av søknaden. Vedtak kan endres dersom det forekommer vesentlige endringer av tiltaket.   
c) krav om rapportering og regnskap, jf. § 9 skal følges. Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av retningslinjene.

   
§ 9. Utbetaling av tilskudd   
Tilskudd større enn fra kr 25 000 utbetales i to rater, 1. halvdel av beløpet ved prosjektstart, og 2. halvdel av beløpet etter at tiltaket er gjennomført og prosjektrapport og regnskap for bruk av tilskuddet foreligger.  
En kortfattet rapport med publikumsoppslutning, deltakere, oversikt over regnskap og bildedokumentasjon leveres i etterkant – senest 6 uker etter avholdt aktivitet.   
Kommunen utbetaler tilskuddet til gjeldende kontonummer etter mottak av nødvendig dokumentasjon.  
Tilsagn om tilskudd kan bortfalle dersom tiltaket ikke er gjennomført innen 31. desember 2020.

   
§ 10. Kontroll med bruk av midler   
Moss kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

   
§ 11. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling   
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

   
§ 12. Ikrafttredelse   
Retningslinjen trer i kraft fra 20. mars 2018. 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Obligatorisk utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Moss kommune | Telefon:  69 24 80 00 | E-post: post@moss.kommune.no