Innsyn- og klagerett

Her finner du opplysninger om innsyns- og klagerettigheter. 

Innsynsrett
Du har som hovedregel innsynsrett i alle dokument som ligger til grunn for vedtak som angår deg. Vær oppmerksom på at i mange saker kan du finne opplysninger om  saksdokumenter ved å benytte deg av Innsyn. Dette gjelder likevel ikke dokument underlagt taushetsplikt eller som av hensyn til personvernet er unntatt fra innsyn.

Lovgrunnlag: Lov av 19. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova), kap. IV

Se også: Justisdepartementets rettleiar til offentleglova

Klagerett
Et enkeltvedtak (et vedtak som kommunen gjør som offentlig styringsorgan, og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer) kan som hovedregel alltid påklages av den som vedtaket gjelder og av alle som er parter i saken.

Merk at klageretten bare gjelder saker der kommunen opptrer som et offentlig styringsorgan. Dette medfører for eksempel vedtak om å selge kommunal eiendom ikke kan påklages.

Klagefrist
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt du fikk melding om vedtaket. Brevet med klagen må være poststemplet eller innlevert før klagefristen er ute. Klager over kommunale vedtak bør inneholde følgende opplysninger:

• Hvilket vedtak det blir klaget over
• Hva er det klageren vil ha endret
• Begrunne hvorfor en ønsker vedtaket forandret
• Andre opplysninger som kan påvirke avgjørelsen

Klager over kommunale vedtak skal sendes til den instans i kommunen som har gjort vedtaket. De skal snarest mulig  vurdere vedtaket på nytt. Dersom de som har gjort vedtaket (førsteinstansen) ikke finner å kunne omgjøre eller endre vedtaket, skal klagen sendes videre til rett klageorgan.

Klageorgan er Fylkesmannen for saker etter helse og omsorgtjenesteloven, alkoholloven og plan- og bygningsloven.

Sakskostnader i klagesaker
Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, har han eller hun rett til å få dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Lovgrunnlag: Lov av 19. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova), kap. VI

Klage til Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen er Stortingets tillitsmann og har som oppgave å sikre at det i offentlig forvaltning ikke blir gjort urett mot innbyggerne. Både statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning hører inn under Sivilombudsmannens ansvarsområde.

Alle som mener at de har blitt utsatt for urett fra offentlige forvaltningsorgan kan klage til ombudsmannen. Klager må være satt fram innen ett år fra vedtaket ble gjort. Dersom vedtaket ble påklaget etter reglene ovenfor, gjelder ettårsfristen fra det tidspunkt klageorganet gjorde endelig vedtak. Lovgrunnlag: Lov av 22. juni 1962 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannslova).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45