Moss kommune

Varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for Høyda, Moss

Formannskapet vedtok 8.10.2020 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for Høyda, samt å legge planprogram for planen ut på høring.
 
Planen vil omfatte det sentrale handels- og næringsområdet på Høyda, samt omkringliggende boligområder og målpunkter. Planen skal legge til rette for en videreutvikling av Høyda som en bydel med et variert lokaltilbud og gode og attraktive bomiljøer. Den skal gi langsiktige føringer for overordnede strukturer innenfor trafikk, grønt og uteoppholdsarealer, bebyggelse og formålsfordeling.

Dagens kommunedelplan for Høyda er i utakt med ønsket utvikling, og videreføres ikke. 
Planprogram ligger også tilgjengelig for gjennomsyn på Kommunetorget.
Lørdag 7.november kl. 10-14 har vi åpen dag på Bylab/Kommunetorget, dersom du har spørsmål.
 
Frist for innspill er mandag 14.desember

Varslingsbrev - oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for Høyda, Moss (PDF, 175 kB)

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Høyda, Moss (PDF, 2 MB)

Vedlegg til forslag til planprogram (PDF, 122 kB)

Samlet saksfremstilling med vedtak fra møte i Formannskapet 08.10.20 (PDF, 975 kB) - 1.gangsbehandling