Moss kommune

Varsel om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for fortau/gang- og sykkelvei - FV. 119 Billmannsbakken-Støtvig Hotel

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for fortau/gang- og sykkelvei til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planforslaget fra Viken fylkeskommune omfatter en strekning på ca. 650 meter, hvorav ca. 530 meter fortau og ca. 120 meter gang- og sykkelvei, fra Billmannsbakken til Støtvig Hotel. Det overordnede målet er å gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter på strekningen.

En forventet trafikkøkning i området medfører et behov for bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Planforslaget anses å balansere forholdet mellom bevaring av veien med det historiske uttrykket, og en oppgradering av infrastrukturen på en god måte. Planforslaget vurderes som et godt utgangspunkt for en god helhetsløsning med god detaljering, som kan ivareta kulturmiljøet på en best mulig måte. Dette innebærer noen fravik fra vanlige normer for bredder mm. for fortau/gang- og sykkelvei, samt selve veibanen.

Merknader eller innspill til planforslaget:

Hvis du har merknader og innspill til forslaget kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no, innen 7. januar 2022.

Åpent informasjonsmøte:

Det holdes åpent møte om planforslaget på Larkollen skole, onsdag 1. desember kl 18.00.

Spørsmål til planforslaget:

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Stian Berge på stian.berge@moss.kommune.no eller på telefon 940 17 068.

Planforslag med vedlegg:

Planforslaget med aktuelle dokumenter kan også ses på Kommunetorget i Dronningens gate 15.

Offentlig ettersyn av detaljregulering
Tittel Publisert Type
Planforslag - Detaljregulering - FV

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planforslag - Detaljregulering - FV. 119 Billmannsbakken - Støtvig Hotel (630123).pdf
Planbeskrivelse fv

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse fv. 119 Billmannsbakken 2021-05-28 (525545).pdf
Vedlegg 1 - Plankart R001-R002 fv

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Plankart R001-R002 fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig 2021-05-28 (525556).pdf
Vedlegg 2 - Bestemmelser_fv

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Bestemmelser_fv. 119 Billmannsbakken-Støtvig 2021-05-28 (525552).pdf
Vedlegg 3 - Sammendrag og kommentarer til innspill etter varsel om oppstart

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Sammendrag og kommentarer til innspill etter varsel om oppstart (525553).pdf
Vedlegg 4 - Konsekvensutredning fv

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Konsekvensutredning fv. 119 Billmannsbakken_Støtvig Hotel_april2019 (525554).pdf
Vedlegg 5 - Geoteknisk rapport 2016-09-30

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Geoteknisk rapport 2016-09-30 (525551).pdf
Vedlegg 6 - Støyvurdering 2020 08 21

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Støyvurdering 2020 08 21 (525546).pdf
Vedlegg 7 - ROS-analyse 2020 08 21

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - ROS-analyse 2020 08 21 (525547).pdf
Vedlegg 8 - YM-notat, 2021-05-28

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - YM-notat, 2021-05-28 (525548).pdf
Vedlegg 10 - Rapport tilstandsbedømming av trær

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Rapport tilstandsbedømming av trær (525559).pdf
Vedlegg 11 - Notat Kartlegging av lav, moser m.fl

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 - Notat Kartlegging av lav, moser m.fl. 2017-05-15 (525560).pdf
Vedlegg 12 - Notat VA og Overvann 2020 08 21

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12 - Notat VA og Overvann 2020 08 21 (525561).pdf
Vedlegg 13 - Innspill etter varsel om oppstart_2016

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13 - Innspill etter varsel om oppstart_2016 (525558).pdf
Vedlegg 14 - Innspill etter varsel om oppstart inkl

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14 - Innspill etter varsel om oppstart inkl. KU_2017 (525575).pdf
Vedlegg 15 - Steingjerder langs fylkesvei 119 Larkollveien. Prinsipper for utforming

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 15 - Steingjerder langs fylkesvei 119 Larkollveien. Prinsipper for utforming. 2021-05-28 (525567).pdf
Tegningshefte

18.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Tegningshefte komprimert.pdf