Moss kommune

Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.


Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs behandling. Kommunestyret har vedtatt endringer i plandokumentene, og det er vedtatt å legge planen ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 18. september 2020.

Planforslaget kan leses her og er lagt ut på Kommunetorget. Det vil også være åpne dager på Kommunetorget med kommuneplanens arealdel 8. august og 12. september fra 11-15. Aktuelle innspill sendes på e-post til: post@moss.kommune.no.

I det digitale kartet kan du få detaljert informasjon om de forskjellige formålene og hensynssonene i arealdelen. Ved å zoome inn får man opp formål, og ved å skur av og på kartlag kan man velge hvilke hensynssoner og temakart man vil se nærmere på:

Digitalt kart for ny høringsversjon av kommuneplanens arealdel

Saksframlegg med protokoll 2. gangsbehandling (PDF, 3 MB)

Høringsbrev (PDF, 267 kB)

Kommuneplankart med hensynssoner (PDF, 9 MB)

Kommuneplankart uten hensynssoner (PDF, 5 MB)

Endringer i arealdelen etter høring og 2. gangsbehandling (PDF, 367 kB)

Forslag til bestemmelser - revisjon etter høring og 2. gangsbehandling (PDF, 344 kB)

Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel (PDF, 6 MB)

Vedlegg 1 Konsekvensutredning - endret etter høring og 2. gangsbehandling (PDF, 746 kB)

Vedlegg 2 Konsekvensutredning av arealinnspill - endret etter 2. gangsbehandling (PDF, 6 MB)

Vedlegg A: Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde (PDF, 393 kB)

Vedlegg B: Kulturminne vernekategori 1 og 2 (PDF, 2 MB)

Temakart: Langsiktig utbyggingsgrense (PDF, 9 MB)

Temakart: Støysoner (PDF, 24 MB)

Temakart: Kulturminner (PDF, 9 MB)

Temakart: Friluftsområder (PDF, 7 MB)

 

Sammenstilte innspill som kom inn i forbindelse med første høring og offentlig ettersyn:

Innspill offentlig instanser (PDF, 17 MB)

Innspill lag og organisasjoner (PDF, 6 MB)

Innspill private aktører (PDF, 44 MB)

Innspill politiske partier (PDF, 10 MB)

Innspill fra åpne møter (PDF, 582 kB)

Sammendrag og vurderinger av innspill (PDF, 504 kB)