Moss kommune

Høring og offentlig ettersyn av Planstrategi 2020-2024

Moss kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for Moss, 2020-2024. Formannskapet har vedtatt at forslag til planstrategi for Moss skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.
 

Innspill til planstrategien bes innsendt til: post@moss.kommune.no innen 21. februar 2021.

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss. I planstrategiperioden skal det prioriteres plan- og utviklingsoppgaver som følger opp kommunens visjon og ny kommuneplan. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for alt planarbeid.

Planstrategi høringsutkast (PDF, 3 MB)

Liste over planoppgaver 2020-2024 (PDF, 142 kB)