Moss kommune

Fjerning av edelgran i Albyskogen

I løpet av høst og vinter 2021/2022 skal kommunen utføre hogst i utvalgt edelgranbestand, samt felle tørre eller skadede trær i nærhet til stiene på Alby. Arbeidet vil påbegynnes så snart været tillater det. Målet er å fjerne edelgranbestanden i Albyskogen innen 2030. Deretter skal det plantes varmekjære edelløvtrær. Arbeidet skjer i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling.

Liten edelgran Marius Myre  

Bakgrunn for å fjerne edelgrana og veien videre:

Edelgran ble plantet i Albyskogen tidlig på 1900-tallet, og derfor finnes det i dag flere partier med edelgran på eiendommen. Edelgran er ikke et naturlig treslag i Norge, men et treslag som er tilplantet, gjerne i hager og parker. Edelgran regnes som en av flere «pøbelgraner» og det er bred enighet om at dette treslaget er uønsket i norsk natur. Edelgrana tåler skygge godt, den vokser raskt og sprer seg lett. Dette gjør at den klarer å etablere seg selv i løvskog og på sikt utkonkurrere de andre trærne som står her.
Ved å fjerne edelgrana, tar vi første steg for å fremme naturmangfoldet ved å plante til stedegne arter i Albyskogen.
Når forholdene ligger til rette for det, tas det sikte på å plante ut varmekjære edelløvtrær som for eksempel eik, alm og bøk. Dette vil skape et mer variert skogbilde og er positivt for fuglelivet og insekter. 

Kart over partier med edelgran i Albyskogen (PDF, 2 MB)

Fjerning av andre enkelttrær:

Langs stier og i skogen langs stiene står det stedvis trær som har tørket eller er skadet på annen måte, og som nå kan utgjøre en fare for de som ferdes i området ved at treet kan falle eller greiner kan dette ned. Derfor prioriteres det å fjerne disse farlige trærne før de velter eller brekker over veiene i området. Fjerningen vil skje samtidig som vi feller edelgrana.

Hvordan skal dette skje:

I vedlagt kart er feltene med edelgran som skal fjernes markert med rødt og hvert felt er gitt en bokstav. Arbeidet vil pågå over flere år og når været tillater dette, vi vil begynne med felt D. 
Før trærne felles vil vi rydde vekk småtrær og kratt i feltene med motorsag, før de større trærne felles med hogstmaskin. Tømmeret vil bli kjørt ut med traktor og henger på hovedstiene og videre til et sagbruk. 
Vi vil i perioder ha behov for å stenge av enkelte av stiene i området for å ivareta sikkerheten, dette vil bli markert med sperringer lokalt på stedet.