Moss kommune

I samsvar med kommuneloven § 14-3 legges formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022, inklusive gebyr- og betalingssatser ut til alminnelig ettersyn i perioden 29.11.21- 13.12.21. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på GBR 110/2 med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Det planlegges for et sted mellom 36 og 42 boenheter

Frist for innspill 14.1.2022

Kommunestyret har i møtet 02.11.2012 fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold. Vi takker for alle innspill og håper enda flere vil være med i det videre arbeidet. 

 

Det kunngjøres at Peab As og Moss kommune vil starte forhandlinger om utbyggingsavtale for Peer Gynts vei 73 og 83, jf plan og bygningsloven §17-4.
Forhandlingene gjelder reguleringsplan 3002-359 – Per Gynts vei 73 og 83.

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for fortau/gang- og sykkelvei til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planforslaget fra Viken fylkeskommune omfatter en strekning på ca. 650 meter, hvorav ca. 530 meter fortau og ca. 120 meter gang- og sykkelvei, fra Billmannsbakken til Støtvig Hotel. Det overordnede målet er å gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter på strekningen.

Strategiplan skole sendes med dette på høring i 4 uker (dokument vedlagt). Fristen er i løpet av fredag 26.11.21.

Alle høringssvar sendes til post@moss.kommune.no med referanse til websak nr: 21/9275 Høringsuttalelser på ny Strategisk plan for Mosseskolen

I løpet av høst og vinter 2021/2022 skal kommunen utføre hogst i utvalgt edelgranbestand, samt felle tørre eller skadede trær i nærhet til stiene på Alby. Arbeidet vil påbegynnes så snart været tillater det. Målet er å fjerne edelgranbestanden i Albyskogen innen 2030. Deretter skal det plantes varmekjære edelløvtrær. Arbeidet skjer i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling.

 

Utvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø har i møte den 2.6.2021 vedtatt å legge forslag til parkeringsstrategi for Moss ut på høring.

Moss kommune ønsker å invitere innbyggere, næringsliv og andre til å komme med innspill til strategien og i forbindelse med at det skal utarbeides et handlingsprogram som oppfølging av strategiene. Innspillene merkes «Høring parkeringsstrategi», og sendes post@moss.kommune, eller Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss.


Frist for høringsinnspill er 31. august 2021.
 

Formannskapet vedtok 8.06.2021 å varsle oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold, samt å legge planprogram for planen ut på høring. Planens hovedmålsetting er å styrke natur- og artsmangfoldet og ta vare på naturen i Moss gjennom bærekraftig forvaltning og god arealforvaltning. Tapet av naturmangfoldet skal stanses. Kommunen skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av naturmiljøet som grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak.
 

Kommunedelplan for klima er vedtatt i Kommunestyret den 16.02.2021.

"I Moss tar vi nødvendige grep for å redusere direkte klimagassutslipp med 60 % innen 2030 (referanseår 2016)" er det overordnede målet i planen. Dette målet følges opp med delmål og strategier. Planen bygger på FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel og skal være styrende for de prioriteringer som iverksettes gjennom øknomi- og handlingsplaner i kommunen.

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag til planprosessen.