Moss kommune

Godt resultat etter krevende år

Ingeborg Thorsland  På tross av usikre økonomiske utsikter ved inngangen til 2020, leverer Moss kommune et positivt netto driftsresultat på 40 millioner kroner i 2020.

 - Eksterne faktorer som lavere pensjonsutgifter, lavere renteutgifter, moderat lønnsoppgjør og statlige korona-kompensasjoner har bidratt til at vi nå har fått et mye bedre økonomisk resultat for 2020 enn fryktet, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness.

Vanskelig å forutsi de økonomiske utsiktene for 2020

Kommunedirektøren har hele tiden vært åpen på at det ved inngangen til 2020 var vanskelig å forutsi de økonomiske utsiktene og at 2020 måtte bli brukt til å bli kjent med realitetene i den nye kommunen.

Utgangspunktet for den nye kommunens budsjett for 2020 var videreført drift fra de to «gamle» kommunene, og det ble budsjettert med et underskudd på 107 millioner kroner. Underskuddet ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond (55 millioner), engangstilskudd som ny kommune og effektiviseringstiltak.

Etter et par måneder drift i ny kommune kom koronapandemien og i løpet av de første månedene vokste de økonomiske utfordringene med kraftig økning i driftsutgifter for å håndtere pandemien. 

Samtidig ble prognosene for skatteinntektene justert ned. Summen av dette viste et innsparingsbehov i Moss kommune på mellom 200 og 260 millioner kroner for den neste 4-års perioden

- Godt resultat
Kommunedirektøren påpeker at det så sent som i høst var stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunesektoren, men året avsluttes nå med et positivt netto driftsresultat på 40 millioner kroner, justert for avsetninger til bundne fond.

For Moss kommunes tilfelle har lavere lønns- og prisvekst, samt arbeidsgiveravgift gitt reduserte utgifter på 41 millioner kroner. Vi har fått reduserte netto renteutgifter med 12 millioner kroner, økt rammetilskudd med 39 millioner kroner og ekstra skjønnsmidler med 27 millioner kroner. Til sammen utgjør dette 119 millioner kroner. Regnskapet for 2020 viser nå at Moss kommune har fått dekket de direkte økonomiske utfordringene tilknyttet korona.

- Dette er et godt resultat, med tanke på at det har vært et svært krevende år. God økonomistyring, mange dyktige medarbeidere og ledere, samt flere tilleggsbevilgninger fra staten mot slutten av året er hovedårsaken til det positive resultatet, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness

Kommunen har jobbet systematisk gjennom 2020 for å identifisere kostnadsreduserende tiltak

Gitt de økonomiske utsiktene for Moss kommune våren og sommeren 2020, ble det igangsatt et omfattende arbeid for å identifisere kortsiktige og langsiktige tiltak for å redusere kostnader. Dette arbeidet har også bidratt til å sette fokus på økonomisk styring og vi ser nå at Moss kommune har klart å hente inn langt flere kortsiktige innsparinger enn først antatt, gjennom blant annet ledighold av stillinger og reduserte innkjøp. Dette har også bidratt til det positive resultatet for 2020.

- Stram styring og strukturelle tiltak har gitt mindreforbruk i tjenesteområdene, men det har også gitt noen konsekvenser. Det er nå mange ansatte og ledere som merker presset etter lengre tid med store utfordringer, og vesentlige deler av kostnadsreduksjonene er engangseffekter. Det er derfor viktig å gjennomføre mere langsiktige tiltak for 2021. Herunder både effektiviserings og kostnadsreduksjoner i henhold til vedtatt økonomiplan, men også vurdere mer innleie av ekstern bistand for å håndtere korona-pandemien, fortsetter kommunedirektør Hans Reidar Ness.

Kommunedirektøren ønsker å berømme alle ansatte som har gjort en ekstra innsats i et spesielt krevende år, men understreker at koronapandemien vil kreve sitt også i 2021.

- Vi må nok håndtere koronapandemien i store deler av 2021 også. Samtidig vil vi sette trykk på det nødvendige utviklingsarbeidet som er utsatt som et resultat av pandemien. Et såpass godt resultat gir et godt grunnlag for arbeidet videre, avslutter kommunedirektøren.

Nærmere analyser vil fremkomme i årsberetningen for 2020, som legges fram 31.mars 2021.