Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert 06.12.2019

Den 12. november vedtok Bystyret på nytt reguleringsplanen etter at den ble opphevet av Fylkesmannen ved klagebehandlingen.

Publisert 30.11.2019

Den 12. november behandlet Bystyret klagene på reguleringsplanen, og vedtok å ta klagene delvis til følge.

Publisert 21.11.2019

Planen legger til rette for å rive dagens bebyggelse i øvre del av Amfikvartalet og føre opp ny kvartalsbebyggelse med næring i to etasjer og boliger i de øvre etasjer.

Publisert 12.11.2019

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det herved at det igangsettes detaljreguleringsplanarbeid for "Damvokteren, Verket" i Moss kommune.

Publisert 19.12.2018
Jeløy VA-Utvikling SA ønsker å bygge privat vannforsyningsnett og tilhørende trykkavløpsanlegg. De skal bygge ny hovedvannledning for drikkevann fra Årvollbukta i Rygge kommune, gjennom Moss og fram til grensen mot Vestby kommune ved Rykkinn.

Det varsles herved om oppstart av detaljreguleringsarbeid for ledningstraseen.

 

Publisert 19.12.2018

Området Nore og Vanem ligger mellom Moss pukkverk og Vansjø. I planforslaget legges det til rette for ca. 300 dekar næringsarealer for industri, lager og verkstedvirksomheter.

Publisert 14.06.2018

Sted helhet arkitektur AS, SHARK AS, varsler herved i hht. Plan og Bygningslovens § 12-8 at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A, gbnr 2/2206 og 2/2207.
 
 

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)