Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert 25.06.2019

Teknisk utvalg vedtok 6.6.2019 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Thorbjørnsrød gård ut på høring. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca. 20 boliger med tilhørende utearealer, adkomstveger og parkering.

Du kan komme med innspill til planen.

Publisert 20.06.2019

Rabekkgata 4 6 AS v/Ferd Eiendom ønsker å bygge boliger i form av høye og lave blokker og rekkehus. Det legges til rette for noe næring i første etasje på byggene mot Rabekkgaten, bydelshus og park-/ grøntanlegg.

Eiendommene er i dag bebygd med industrilokaler og administrasjonsbygg som tidligere ble benyttet av Skanem (Noblikk). Disse byggene forutsettes revet. Det varsles derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for boligbebyggelse.

Publisert 14.06.2019

Teknisk utvalg vedtok i mai å legge forslag til detaljreguleringsplan for ny boligbebyggelse på Varnaveien 10 og 10 A ut på høring. Du kan komme med innspill til planen.

Publisert 19.12.2018
Jeløy VA-Utvikling SA ønsker å bygge privat vannforsyningsnett og tilhørende trykkavløpsanlegg. De skal bygge ny hovedvannledning for drikkevann fra Årvollbukta i Rygge kommune, gjennom Moss og fram til grensen mot Vestby kommune ved Rykkinn.

Det varsles herved om oppstart av detaljreguleringsarbeid for ledningstraseen.

 

Publisert 19.12.2018

Området Nore og Vanem ligger mellom Moss pukkverk og Vansjø. I planforslaget legges det til rette for ca. 300 dekar næringsarealer for industri, lager og verkstedvirksomheter.

Publisert 14.06.2018
Foreløpig 3D-illustrasjon

Sted helhet arkitektur AS, SHARK AS, varsler herved i hht. Plan og Bygningslovens § 12-8 at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A, gbnr 2/2206 og 2/2207.
 
 

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)