Planer på høring

Planer på høring

Moss har stadig planer på høring (offentlig ettersyn). Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker, men også planer som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her. Typisk er større og mindre reguleringsplaner. 

Publisert av Rikke Wallum. Sist endret 26.08.2015
Publisert 14.06.2018

Statens vegvesen planlegger ny gang- og sykkelvei fra avkjøring til Wankels vei fram til grensa mot Vestby. Den skal ligge på vestsiden av Osloveien og sørsiden av Brevikveien.

Publisert 14.06.2018
Foreløpig 3D-illustrasjon

Sted helhet arkitektur AS, SHARK AS, varsler herved i hht. Plan og Bygningslovens § 12-8 at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Varnaveien 10 og 10A, gbnr 2/2206 og 2/2207.
 
 

Publisert 12.06.2018

Planområdet omfatter feltene IL7-12 i områdeplanen for Nore og Vanem og ligger mellom Moss pukkverk og Mosseelva.

Publisert 28.05.2018

Bystyret vedtok 15. mai detaljreguleringsplan for Kambo nord – Kilsbakken.
Det aktuelle området er på ca. 39.4 dekar. Planen legger til rette for utbygging av boliger med
estimert 55 boliger samt tilhørende utearealer, adkomstveger og parkering.

Publisert 09.05.2018

Forslaget omfatter en del av den gamle Petersontomta, og ligger mellom jernbanen, sjøen og elva. Planen legger til rette for bygging av hotell, kontorer, boliger, bevertning, tjenesteyting og noe forretninger.

Publisert 02.05.2018

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for sykkeltiltak langs Ryggeveien, Fv.119, som nå er ute på høring.
Formålet med planen er å legge til rette for myke trafikanter, særlig syklister.

Publisert 26.04.2018

Handlingsplan for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).
Helse og sosialutvalget har vedtatt at handlingsplanen for SLT i Moss kommune skal sendes på høring i perioden 25.04.18-08.05.18. 
Planen kommer tilbake til endelig behandling i bystyret i juni.

Publisert 20.12.2017

Grimsrød FA Eiendom skal utvikle tre tomter ved Søly på Jeløy i Moss kommune fra industri til boligbebyggelse. Vi varsler derfor om oppstart av detaljreguleringsarbeid for oppføring av boligblokkbebyggelse. Du kan sende inn dine merknader til arbeidet deres plankonsulent innen 30.01.2018.

Publisert 04.07.2017

Området fra Rabben, ved Mosseelva, og arealene videre nordover mellom jernbanen og sjøen skal detaljreguleres. Se vedlagt kart over planområdet.

Publisert 09.03.2017

Teknisk utvalg vedtok i februar å legge planforslaget ut på høring. Eventuelle merknader sendes Moss kommune innen 20. april.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)