Omtaksering av boliger og eiendommer i nye Moss

Eiendommen din i nye Moss kommune skal omtakseres.

Informasjon om eiendomsskatt
Eiendomsskatt er den inntekten kommunen selv disponerer i sin helhet.  Den brukes derfor til å finansiere de kommunale tjenestene.
Rygge og Moss kommune slår seg sammen fra 01.01.2020.  Fellesnemnda for de to kommunene har vedtatt en ny alminnelig taksering for alle eiendommene i Moss og Rygge.  Målsettingen er at det skal være en likebehandling av eiendommene i den nye kommunen.   

Vedtak om ny taksering
Takseringen omfatter besiktigelse og taksering av alle de rundt 16 000 eiendommene i den nye kommunen, med unntak av eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt etter Eigedoms­skattelova § 5.

De nye takstene vil gjelde i ti år fra og med skatteåret 2020.  Sist det ble tatt en full taksering var 2004 i Moss og 2007 i Rygge. Det er viktig å vite at en verdivurdering etter loven skal gi et bilde av en forventet salgsverdi. Det har skjedd mye med eiendomsmarkedet siden forrige takst.  Husk at en økning på takstgrunnlaget du får etter ny vurdering ikke automatisk gir økning av boligutgifter.  Om det blir skatteøkning fastsettes av bystyret en gang i året i forbindelse med budsjettvedtak i desember hvor promillesatsen fastsettes.

Sakkyndig nemnd og klagenemnd
Det er politisk oppnevnt en sakkyndig nemnd som skal vedta takster for alle eiendommene. Det vil også bli valgt en klagenemnd for å behandle eventuelle klager på vedtatte takster etter takseringen.

Vedtak om takst og offentlig ettersyn
Takst og skattegrunnlag blir lagt ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2020. Du vil, som hjemmelshaver få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale. Du vil også få informasjon om hvordan du kan klage på taksten.

Eiers medvirkning
Om det er spesielle forhold du ønsker skal vurderes i forbindelse med besiktigelsen, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da vurdert som en del av grunnlaget for takseringen.

Vi er ikke avhengig av at du er tilstede under besiktigelsen 
Besiktigelse foregår utvendig.  Hvis vi trenger mer detaljert informasjon tar vi kontakt for nærmere avtale.
Om du likevel ønsker å være tilstede under besiktigelsen, må du sende oss skriftlig melding om det. Bruk gjerne e-post og oppgi et telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du vil videre bli kontaktet av besiktiger for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen.

Takseringsmetode
Taksten skal avspeile antatt markedsverdi slik det går fram av Eigedomsskattelova § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Takseringen bygger på både faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommene.
Faktaopplysninger om adresse, type bygninger, bygningsareal og tomteareal  hentes fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge.

Besiktigelse
Besiktigelsen er vanligvis en utvendig besiktigelse av eiendommen og dens bygninger.
Besiktigerne har informasjon om bygninger og arealer i Matrikkelen tilgjengelig på sine nettbrett.
Besiktigerne vil måle opp uregistrerte bygninger, og bygninger som er registrert med feilaktig bygningsareal i matrikkelen. Målinger av bruksareal blir utført i henhold til Norsk standard 3940 - areal og volummåling. Besiktigerne vil også vurdere forhold på og rundt eiendommen som kan påvirke taksten, og fotografere eiendommene og bygningene. Bildene vil kun bli brukt til intern behandling i kommunen. Besiktigelsen av eiendommene vil i all hovedsak bli utført fra april til september 2019.

Vær oppmerksom på:

  • Besiktigerne / takstmennene er pålagt å bære vester som viser at de er i arbeide Samtlige vil også ha identifikasjon som skal vises på oppfordring.  Ser de noen er hjemme på eiendommen vil de normalt gi beskjed om at de er på stedet.
  • Eiendomsverdivurdering er ikke lik ordinær salgstakst eller skattetakst.

Kontaktinformasjon:
E-post:    eiendomsskattekontoret@rygge.kommune.no         
Telefon:     69 26 43 00     
Postadresse:  Larkollveien 9, 1570 DILLING

Merk brevet med «Eiendomsskatt»

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret
Larkollveien 9, 1570 Dilling

Merk brevet med «Eiendomsskatt»