Våre lederprinsipper

Ledelsesprinsippene for Moss forteller hva våre ledere skal vektlegge i hverdagen. Prinsippene reflekterer de overordnede målene for nye Moss. De skal bidra til å skape mening i arbeidet for den enkelte medarbeider, og bevege oss i riktig retning på en god og trygg måte.

Ledelsesprinsippene er:

  • Drive behovsdekning – ikke tjenesteyting
  • Jobbe helhetlig
  • Delegere til der beslutningskompetansen er størst
  • Nærledelse
  • Åpenhet
  • Medvirkning
  • Klart språk
  • Gjensidig tillit og respekt