Kommunalområde helse og mestring

Dobbeltklikk på kartet for å komme videre til enhetene.

Helse og mestringlenke til organisasjonskart for enhet helsehuslenke til organisasjonskart for enhet samhandlingLenke til enhet sykehjem og omsorgsboligerLenke til enhet hjemmetjenester

 

Direktør for helse og mestring Eli Thomassen

Ingeborg Thorsland

Besøksadresse
Larkollveien 9, 1570 Dilling

 

Telefon
454 44 560

 

Epost
eli.thomassen@moss.kommune.no
post@moss.kommune.no

 

Kommunalområde helse og mestring skal sikre at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester, med fokus på selvstendighet og mestring. Vi skal tilrettelegge for et godt samarbeid med brukere og deres pårørende, og ha fokus på hvordan vi skal dekke behov og hva som er viktig for den enkelte.

Strategisk plan for kommunalområde helse og mestring (PDF, 673 kB)

 

Ønsker du å kontakte en av våre virksomheter eller avdelinger - klikk her for en oversikt

 

Kommunalområdet er organisert i fire enheter:

  • enhet hjemmetjenester
  • enhet sykehjem og omsorgsboliger
  • enhet helsehus
  • enhet samhandling

 

Enhet hjemmetjenester er den største enheten med mer enn 600 årsverk. Enheten yter hjemmesykepleie og praktisk bistand i og utenfor samlokaliserte boliger. Tjenester til personer med utviklingshemming og andre funksjonshemminger, samt innen området rus- og psykisk helse, er også organisert fra denne enheten.

 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger har over 400 årsverk som yter tjenester i sykehjem og samlokaliserte omsorgsboliger som fortrinnsvis er tiltenkt eldre. I tillegg er begge storkjøkken og aktivitetssentrene i sykehjemmene organisert her.

 

Enhet helsehus har i underkant av 200 årsverk og yter tjenester som omfatter ulike typer korttidsopphold i institusjon, legetjenester i sykehjem, ergo- og fysioterapi, avlastning og spesialiserte team. I tillegg er den interkommunale legevakten organisert fra denne enheten. Under pandemien er koronalegevakt, teststasjon og smittesporingsteam organisert fra enhet helsehus.

 

Enhet samhandling har ca. 40 årsverk som har i oppgave å være bindeleddet for både fagutvikling, kommunikasjon og tjenesteutvikling i kommunalområdet. Alle vedtak som angår tjenester gjøres i denne enheten. I tillegg ligger flere sentrale funksjoner som miljørettet helsevern, kommuneoverlegene, dataansvarlig og velferdsteknologi til enheten.

 

Kommunalområdet har til sammen ca. 1240 årsverk.

 

Tjenestene som ytes innen kommunalområde helse og mestring er fortrinnsvis hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011. Loven er en pliktlov som pålegger kommunen å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven, begge av 2. juli 1999, er også sentrale for kommunalområdets virksomhet.