Oversikt over avsluttede arkiver

Jeløy kommune har hatt navnene Moss landssogn, Moss herred og Jeløy herred før den ble kommune. (Herred betyr landkommune.) Administrasjonens sakspapirer ble oppbevart hjemme hos ordføreren og forsvant dessverre da huset hans brant i 1892. Det er lite arkivmateriale fra denne perioden, men noe finnes. Andre deler av arkivet ble oppbevart andre steder. Kommunen ble slått sammen med Moss i 1943. Dette vedtaket ble stadfestet i 1946. Arkivet inneholder disse delene: Likningskontoret, Valg og manntall, Overformynderiet, Fattigstyret, Skolestyret, Søndre Jeløy skole, Aftenskolen i Søndre Jeløy krets og Administrasjonen.
Det eldste arkivstykket er en fattigstyreprotokoll fra 1790.
Arkivene etter Fattigstyret, Overformynderiet og Skolestyret er avlevert til IKA Østfold.

Rådmannsarkivet er Sentraldministrasjonens arkiv for perioden 1720 - 1999. Rådmannsfunksjonen har også hatt betegnelsen Borgermester og Finansrådmann. Fra 1999 bruker vi betegnelsen Sentraladministrasjonens arkiv. Det eldste arkivstykket er Fredrik IVs bybrev fra 1720.

Teknisk arkiv. Perioden 1871 - 1986. Inneholder generelle saker fra Moss og Jeløy. Saker om angår den enkelte eiendom er arkivert i Eiendomsarkivet på gårds- og bruksnummer. Eiendomsarkivet er i daglig bruk og ikke blant de avsluttede arkivene. Dette arkivet forvaltes av Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk.

Brannvesenet. Perioden 1825 -1996.

Kulturkontoret. Perioden 1938 - 1998.

Moss skolestyre. Perioden 1832 - 2006. Den eldste protokollen er fra 1848. Arkivene etter nedlagte skoler er også arkivert her. Det gjelder Skarmyra, Grindvold og Kambo skoler. I tillegg har Bytårnet og Jeløy skoler avlevert deler av sine arkiver. Avlevert til IKA Østfold.

Diverse nedlagte skoler. Aftenskolen, Framhaldsskolen, Middelskolen, Haandgjerningsskolen, Moss kvindelige fagskole, Realskolen. Avlevert til IKA Østfold.

Stiftelsen Moss feriekolonier. Protokoller og sakarkiv for perioden 1908 - 2000.

Moss fattigvesen. Perioden 1821 - 1964. Kalles også fattigstyre, forsorgsvesen eller fattigkommisjon. Inkluderer også Kong Carl Johans hospital.
Avlevert til IKA Østfold.

Moss asyl. En av landets første barnehager.
Avlevert til IKA Østfold.

Stadsfysikus. Perioden 1940 - 1957. Eldre betegnelse på kommunelegen.

Det Petersonske aldershjem. Perioden 1969 - 1991. Inneholder også pasientjournaler som ikke er offentlige. Avlevert til IKA Østfold.

Orkerød sentralhjem. Perioden 1970 - 1991. Inneholder også pasientjournaler som ikke er offentlige.
Avlevert til IKA Østfold.

Moss, Jeløy og Rygge fødehjem. Perioden 1919 - 1973.

Moss lysverker. Perioden 1914 - 1991.

Moss jernverk. Perioden 1781 - 1842. Kun enkelte protokoller.

Forsyningsnemnda og særutvalg/-nemnder under denne. Forsyningsnemndene ble opprettet i 1939. Avlevert til IKA Østfold

Provianteringsrådet. Perioden 1914 - 1925 Avlevert til IKA Østfold

Kommunale folketellinger. Perioden 1914 - 1956.
Avlevert til IKA Østfold

Underfogden og namsmannen. Perioden 1920 - 1997
Avlevert til IKA Østfold