Opptak til barnehage

Det er to typer opptak: Hovedopptak og suppleringsopptak. Uansett hvilken barnehage du ønsker; kommunal, privat, søker du elektronisk på kommunens hjemmesider.

Et barnehageår går fra 15. august til 14. august påfølgende år.

Hovedopptak: 

Alle plasser man vet blir ledige ved oppstarten av et nytt barnehageår i august hvert år blir tildelt i hovedopptaket som foregår i perioden mars til mai.

Man kan søke til hovedopptaket fra januar fram til fristen som er 1. mars hvert år. Kun de som søker innen fristen er med i hovedopptaket.

De som har søkt innen fristen og fyller ett år innen 1. desember samme år, har rett til barnehageplass (se Har barnet mitt rett til barnehageplass).

I hovedopptaket får søkerne svar innen 15. april. De som har fått avslag eller ikke har fått sitt 1. eller 2. ønske oppfylt har rett til å klage. Klagebehandlingen foregår i mai med endelig behandling i formannskapet som klagenemnd i mai/juni hvert år. Først når klagebehandlingen er over, er hovedopptaket ferdig. Da begynner..

 

Suppleringsopptak:

Utenom hovedopptak foretas suppleringsopptak til eventuelle ledige plasser. Barn som ikke fikk plass i hovedopptaket og nye søkere som kommer utover i barnehageåret, er med i suppleringsopptaket.
Når man har lagt inn søknad vil man få en bekreftelse på at søknaden er mottatt og lagt inn på søkerlista. Ytterligere informasjon vil ikke bli gitt før et eventuelt tilbud om plass. Et slikt tilbud blir sendt i posten. Det er ingen klageadgang i suppleringsopptaket.

Dersom man ikke har fått tilbud om plass i suppleringsopptaket innen utgangen av søknadsfristen for hovedopptaket til nytt barnehageår 1. mars MÅ man søke på nytt innen fristen.
 

Overføring til annen barnehage - gjelder kun mellom barnehager beliggende i Moss kommune:

Det er mulig å søke om overføring til annen barnehage. Overføringssøknader for påfølgende barnehageår sendes innen gitt frist og blir behandlet i forbindelse med hovedopptaket.

Søknader mottas også ellers i året. Barnet blir da ført opp på søkerlista og blir vurdert på lik linje med nye søkere ved eventuelle ledige plasser i tilsøkte barnehager.

Det er ikke automatikk i at søknad om bytte av barnehage blir innvilget. Ledighet, gruppesammensetning og den enkelte barnehages opptakskriterier vil være avgjørende.
 

For all typer opptak/søknader gjelder:

Dersom du får tilbud om plass eller overføring, må du svare innen fristen, ellers faller tilbudet bort og barnet blir fjernet fra søkerlista.

 
Fant du det du lette etter?