Kvikkleirekartlegging i Moss kommune

Klikk for stort bilde

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Moss kommune. Dette i utvalgte områder basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart, se vedlagt kart. Kartleggingen vil pågå i noe over 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av november/desember 2016 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017 og endelig leveranse i 2018. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser. Feltbefaringer og vurderinger vil utføres av Golder Associates AS, boreentreprenør for grunnboringer er foreløpig ikke valgt.


Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko. På bakgrunn av dette vurderer NVE behov for evt. videre kartlegging og sikringstiltak. Den regionale kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredninger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging.  For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire.

For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/kvikkleireskred/ og for arealplaner se https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/

 

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas og på kommunens hjemmesider når disse foreligger.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)