Strålevern

Klikk for stort bildeMennesker utsettes for ioniserende stråling som enten stammer fra naturen selv, eller fra menneskelig aktivitet. Stråling omfatter bl.a. kosmisk stråling, stråling fra radioaktive stoffer, UV-stråling, mikrobølger, radar og felt fra høyspentledninger.

Omtrent halvparten av strålingen som tilskriver seg fra naturlige kilder har sin årsak i alfastråling fra radon som dannes ved nedbrytning av uran i grunnen. Les mer om radon på hjemmesiden til Statens Strålevern. www.nrpa.no.

Radon-, røntgen- og solstråler er kilder vi bør beskytte oss mot eller avgrense oppholdstiden vår i.

Datamaskiner, mobiltelefoner, trådløse nett og basestasjoner for mobil gir også fra seg energi som blir omtalt som stråling. Denne strålingen må på ingen måte sammenliknes med stråling fra radon, røntgen og sol. Det er strenge grenser for hvor mye stråling utstyr kan gi i fra seg. Grensenene er laget av den internasjonale strålevernorganisasjonen (ICNIRP), som igjen er anerkjent av Verdens Helseorganisasjon. Norske styresmakter følger disse.

En del mennesker bekymrer seg for risikoen for sykdom ved å bo nær høyspentanlegg. Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt – magnetfelt og elektriske felt. Magnetfelt øker med økt strømstyrke, og avtar når avstand til ledning øker.
I planleggingsøyemed har man i Norge bestemt at det skal gjøres utredninger når magnetfeltnivå forventes å overstige 0,4 mikrotesla. Dette skyldes en svak sammenheng med barneleukemi.
I Moss har man som i resten av landet regelen om «føre var»-prinsippet, og etter strålevernloven skal eksponering holdes så lav som mulig.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570