Støy

Klikk for stort bilde

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes bl.a. at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet.

Moss kommune har utarbeidet et støysonekart som vil være oppgradert i løpet av 2016. Dette vil vise gule og røde soner, der rød sone er de mest støyende områdene. Formålet er å ha et redskap for arealplanleggingen i kommunen slik at støy kan forebygges allerede i planleggingsfasen. 
Sentralt i behandlingen av støysaker og i planarbeidet er T-1442 (2012) – retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
Klager på støy der helse berøres, behandles av Miljørettet helsevern i Mossedistriktet 

Sentrale dokumenter knyttet til støy og håndheving av lovverk er:

- Miljøverndepartementet; Støyretningslinjen T-1442/2012
- Veileder til støyretningslinjen M128
- Forurensningsforskriften, kap. 5 med veileder, TA-2207/2006
- Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper, NS8175
- Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg, IS-1693
- Musikkanlegg og helse – veileder til arrangører og kommuner, IS-0327

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570