Vedtatt detaljreguleringsplan for Thorbjørnsrød gård - 3/2086 - felt B2

Kommunestyret vedtok 17. september detaljreguleringsplanen for Thorbjørnsrød gård. Planen legger tilrette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av bolighus på 2 etasjer med tilhørende utearealer, adkomstveg og parkering. Skisseprosjektet viser 15 boliger. Planområdets størrelse er 4,4 daa. Forslagsstiller er Norgeshus Magnussen og Gundersen AS.

Ønsker du å klage på vedtatt plan?

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignede.
Klagefristen er 21.10.2020.
Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no.

Har du spørsmål til den vedtatte planen?

Ta kontakt med saksbehandler Lars E. M. Larsen på e-post Lars.Eirik.Mogster.Larsen@moss.kommune.no eller på telefon 94010937.

Vedtatt plan og tilhørende dokumenter:

vedtatt plan
Tittel Publisert Type
V3 Planbestemmelser Thorbjørnsrød gård - rev25052020 (207239)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Planbestemmelser Thorbjørnsrød gård - rev25052020 (207239).pdf
ROS-analyse (604795) (207233)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse (604795) (207233).pdf
V4 Plankart 25052020-A3-L (207231)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Plankart 25052020-A3-L (207231).pdf
Thorbjørnsrød Gård - 32086 - felt B2 -detaljregulering - sluttbehandling (237917)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Thorbjørnsrød Gård - 32086 - felt B2 -detaljregulering - sluttbehandling (237917).pdf
AKU 01 R Rev2 200417 Thorbjørnsrød gård - Støyfaglig utredning regulering (207236)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AKU 01 R Rev2 200417 Thorbjørnsrød gård - Støyfaglig utredning regulering (207236).pdf
V2 Planbeskrivelse - Thorbjørnsrød gård - Låven rev 25052020 (207232)

24.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Planbeskrivelse - Thorbjørnsrød gård - Låven rev 25052020 (207232).pdf