Moss kommune

Varsel om oppstart for detaljregulering Vårli

Henning Larsen AS har varslet oppstart av detaljregulering for Vårli. Planområdet ligger på Halmstad, mellom Ryggeveien og dagens jernbanetrasé, med atkomst fra Ryggeveien.

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er 15.11.2021

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer i henhold til områdeplanen for Gatu-Vårli-Solhøi.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 15.11.2021 rettes til:

Henning Larsen AS
v/Per Atle Tangen
Postboks 383, 1601 Fredrikstad

og/eller e-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com

Vedlegg:

Oppstart av planarbeid
Tittel Publisert Type
Referat oppstartsmøte Vårli 25.8

06.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Vårli 25.8.pdf
Planinitiativ Vårligrenda og Vårli Park

06.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Vårligrenda og Vårli Park_040621 (L)(504997).pdf