Moss kommune

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei i Moss kommune 

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei, ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 27.05.2022 til 08.07.2022.

Reguleringsplanen for «Fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei» går over kommunegrensen mellom Moss kommune og Våler kommune. Denne høringen omfatter kun planforslaget for Moss kommune.

Hele planen for ny gang- og sykkelvei, omfatter regulering av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 Vålerveien mellom Gashus i Moss kommune og Rødsund rasteplass i Våler kommune. Planen omfatter også ny gang- og sykkelbru over Vansjø/Rødsund. Strekningen i Moss kommune går fra Gashus til Våler kommunegrense. I Moss kommune utgjør strekningen ca. 1000 meter, inkludert strekningen på Kolsrødveien hvor det planlegges for blandet trafikk.

Konsekvensutredning er utarbeidet for brualternativene for temaene landskapsbilde og kulturarv. 

Har du merknader til planen? 

Har du merknader til planen, må du sende disse skriftlig innen 8. juli 2022 til Viken fylkeskommune via e-post: post@viken.no eller per post til: Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.
Innspill merkes med «Fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei» og/eller saksnummer «2020/137314».
 

Aktuelle dokumenter

Offentlig ettersyn av reguleringsplan
Tittel Publisert Type
Høring - varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei i Moss kommune (L)(854717)

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan - Fylkesvei 120 Rødsund, gang- og sykkelvei i Moss kommune (L)(854717).pdf
Moss kommune_Planbestemmelser fv. 120 Rødsund, gs 2022-05-12

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Moss kommune_Planbestemmelser fv. 120 Rødsund, gs 2022-05-12.pdf
Planbeskrivelse fv. 120 Rødsund 2022-05-12.pdf (L)(854716)

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse fv. 120 Rødsund 2022-05-12.pdf (L)(854716).pdf
Reguleringsplan_R01_Moss_Fv.120 Rødsund, gang- og sykkelvei (1)

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan_R01_Moss_Fv.120 Rødsund, gang- og sykkelvei (1).pdf
Vedlegg 2 - ROS-analyse 2022-05-12

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - ROS-analyse 2022-05-12.pdf
Vedlegg 1 - KU landskap og kulturarv 2020-08-20

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - KU landskap og kulturarv 2020-08-20.pdf
Vedlegg 4 - Sammendrag varsel om oppstart av planarbeid og forslagstilleres kommentarer 2021-01-08

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Sammendrag varsel om oppstart av planarbeid og forslagstilleres kommentarer 2021-01-08.pdf
Vedlegg 5 - Uttalelser varsel om oppstart av planarbeid og varsel om konsekvensutredning

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Uttalelser varsel om oppstart av planarbeid og varsel om konsekvensutredning.pdf
Vedlegg 3 - Teknisk detaljplan 2021-03-15

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Teknisk detaljplan 2021-03-15.pdf
Vedlegg 6 - Forprosjekt - 2016-07-06

03.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Forprosjekt - 2016-07-06.pdf