Moss kommune

Vårli - Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering

Plan, bygg og teknisk utvalg (PBT) har vedtatt å legge planforslag for Vårli ut til høring og offentlig ettersyn. 

Frist for å sende inn innspill til planen er 29.8.2022.

Hele planområdet er ca. 68 daa hvorav ca. 40 daa er dyrket mark. Det planlegges for ca. 279 boenheter fordelt på blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger i kjede. Planforslaget omfatter også opparbeidelse av ny rundkjøring og adkomstvei fra Ryggeveien.

Planforslaget er i hovedsak i tråd med områdeplanen fra 2014. Kommunedirektøren har blant annet forsøkt å hensynta Gonskogen ved at bebyggelsen skal berøre denne i minst mulig grad. Gitt at utbyggingen kan skape et område som blir lite variert i form og uttrykk, så vurderes det som viktig å sikre gode kvaliteter på felles uteområder og boligbebyggelsen i seg selv. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig at Gatuveien benyttes som midlertidig anleggs- og adkomstvei for felt BK1, men en foreløpig vurdering tilsier at det kan tillates ettersom det kun vil gjelde for seks boenheter i en 
begrenset periode.

Ønsker du å gi innspill til planforslaget?

Hvis du har merknader og innspill til forslaget kan du sende dette skriftlig til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller til post@moss.kommune.no. Merk innspillet/merknad med 21/5197. Frist for å sende oss innspill er 29. august.

Aktuelle dokumenter:

Høring og offentlig ettersyn på vedtatt plan - 22.6.22
Tittel Publisert Type
Plankart Vårli

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Vårli.pdf
Bestemmelser Vårli

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser Vårli.pdf
Planbeskrivelse Vårli

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse Vårli.pdf
Saksframlegg

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg.pdf
VAO-rapport

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VAO-rapport.pdf
Profiler Vårli

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Profiler Vårli.pdf
Trafikkanalyse

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkanalyse.pdf
Vibrasjonsmåling

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vibrasjonsmåling.pdf
Områdestabilitet

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Områdestabilitet.pdf
Støyutredning

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyutredning.pdf
Illustrasjonsplan

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan.pdf
Arkeologisk rapport Halmstad

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arkeologisk rapport Halmstad.pdf
Geoteknisk datarapport

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk datarapport.pdf