Utbedringer etter vannlekkasje i krysset Fjordveien og Carl Jensensvei

Kommunen er nå i full gang med utbedring etter vannlekkasjen i Fjordveien/Carl Jenssens vei. 

Gammel asfalt vil fjernes og grøftene fylles igjen før nyasfaltering. Vi er på stedet og gjennomfører de utbedringene som løpende vurderes nødvendige.

Geotekniker har dessuten befart området i dag, og det er ingen bekymring for stabiliteten i området.

Har du skader på egen eiendom kan du kontakte ditt eget forsikringsselskap.

Vi beklager det inntrufne og ber forståelse for at arbeidet i gata både kan ta litt tid og at det kan gjøre det vanskelig å parkere langs eiendommene.