Tigerplassen - Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging

Moss kommune varsler med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Tigerplassen på fv. 316 Osloveien med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8. Planen skal legge til rette for ny rundkjøring, kollektivfelt, gangkulvert og tiltak for gående og syklende.

Hovedhensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. Moss kommune er forslagsstiller, og Cowi er fagkyndig plankonsulent.

Det er utarbeidet en skisse av en løsning for nytt kryss og kollektivfelt inn mot rundkjøringen fra nord. Løsningen er omforent med Statens vegvesen, og viser hovedprinsippet som det skal jobbes videre med, se vedlegg.

Det kan bli aktuelt med utbyggingsavtale, og det varsles derfor også oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4.

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet, eller annen relevant informasjon, kan du sende dette til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, eller som e-post til post@moss.kommune.no.

Frist for innspill er 7. desember.

Relevante dokumenter er tilgjengelig i linkene nedenfor og på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Har du spørsmål om planarbeidet, så ta kontakt med saksbehandler Dorte Rudlang,
dorte.rudlang@moss.kommune.no, tlf 940 22 984.

Relevante dokumenter:

Varsel om oppstart av planarbeide 5-11-20
Tittel Publisert Type
Brev varsel om oppstart

04.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev varsel om oppstart.pdf
Planavgrensning varsel om oppstart Tigerplassen

04.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensning varsel om oppstart Tigerplassen.pdf
Hovedprinsipp for kryssløsning

04.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hovedprinsipp for kryssløsning.pdf
Vurdering av KU

04.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering av KU.pdf